Dette emnet er nedlagt

LIT4320 – Litteraturteoretisk emne: Litteraturens politikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvert av emnene i seriene LIT4311–20 og LIT4411–20 legger til rette for et studium av én eller flere litteraturteoretiske tradisjoner eller problemstillinger. Innholdet varierer fra semester til semester.

Pensum består av 500–700 sider teori. I tillegg kommer eventuelt et utvalg litterære tekster, i omfang tilsvarende ett verk. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Emnet finnes også i en tyve-poengsversjon med kode LIT4320-30 eller LIT4420-30. Tyve-poengsversjonen har et større pensum og krav om en lengre semesteroppgave.

Høsten 2011 er temaet Litteraturens politikk. I dette emnet vil studentene ta for seg forskjellige teoretiske tilnærminger til spørsmålet om kunst, litteratur og politikk. Den franske filosofen Jacques Rancières refleksjoner over kunstens og litteraturens politikk vil stå i sentrum for arbeidet, men andre relevante tenkere vil også trekkes inn for å gi et bredere blikk på feltet.

Hva lærer du?

Studentene tilegner seg en dypere forståelse av sentrale teoretiske perspektiver og begreper, og utvikler evnen til å diskutere både teoretiske problemstillinger i og for seg og deres implikasjoner for praktisk litterær analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til masterstudium i Litteratur- eller Estetikkprogrammet. Studenter i allmenn litteraturvitenskap har fortrinnsrett til opptak. Enkeltemnestudenter kan ikke ta dette emnet.

Forelesninger er åpne for alle. Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet. Emner med obligatorisk kvalifiseringsoppgave forutsetter undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Se opptak og adgangsregulering ovenfor.

Overlappende emner

Emnet overlapper med 20-studiepoengsvarianten av emnet:
LIT4330

Undervisning

Undervisningen forutsetter at studentene deltar aktivt. I løpet av seminaret skal alle presentere et utkast til semesteroppgaven. Til dette utkastet gir faglæreren sin kommentar.

Undervisningen gis samlet, hva enten studentene følger ti- eller tyvepoengsversjonen av emnet.

Seminarundervisning: to timer i uken i ti uker. I tillegg kommer lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret, i alt 14 uker.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave. Tema for semesteroppgaven bestemmes av studenten i samarbeid med faglærer. Utkast til oppgaven må være presentert og kommentert før studenten kan framstille seg til eksamen. Semesteroppgaven skal være på 7-8 sider à 2300 tegn uten mellomrom. Den leveres til fastsatt frist etter at undervisningen er slutt. Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Dette skal utformes i henhold til gitte normer.

Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en "Obligatorisk erklæring vedrørende fusk": Oppgaven vurderes av faglærer.

Eksamensspråk

I tillegg til skandinaviske språk og engelsk kan eksamen også avlegges på et av de store europeiske språkene etter forhåndssøknad til instituttet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres enten senere i samme semester eller tidlig i semesteret etter ordinær eksamen. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Trekk fra eksamen

Eksamen i dette emnet må avlegges i undervisningssemesteret.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2011

Eksamen

Høst 2011

Undervisningsspråk

Skandinaviske språk (norsk, svensk eller dansk)