Dette emnet er nedlagt

LIT4330 – Litteraturteoretisk emne: Litteraturens politikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvert av emnene i emneserien LIT4321-30 og 4431-30 legger til rette for et studium av én eller flere litteraturteoretiske tradisjoner eller problemstillinger. Innholdet varierer fra semester til semester.

Pensum består av 1000 sider teori. I tillegg kommer et utvalg litterære tekster, i omfang tilsvarende to verk.

Emnet finnes også i en ti-poengsversjon med kode LIT4310–4320 eller LIT4410–20. Ti-poengsversjonen har et mindre, fastlagt, pensum og krav om en kortere semesteroppgave.

Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Høsten 2011 er temaet Litteraturens politikk. I dette emnet vil studentene ta for seg forskjellige teoretiske tilnærminger til spørsmålet om kunst, litteratur og politikk. Den franske filosofen Jacques Rancières refleksjoner over kunstens og litteraturens politikk vil stå i sentrum for arbeidet, men andre relevante tenkere vil også trekkes inn for å gi et bredere blikk på feltet.

Hva lærer du?

Studentene tilegner seg en dypere forståelse av sentrale teoretiske perspektiver og begreper, og skal kunne diskutere både teoretiske problemstillinger i og for seg og deres implikasjoner for praktisk litterær analyse. Gjennom arbeidet med å utvide pensum i forhold til ti-poengsversjonen opparbeides også selvstendighet og evne til å sette seg inn i et større materiale og til å velge ut det som synes mest relevant for studentenes egne problemstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til masterstudium i Litteratur- eller Estetikkprogrammet. Studenter i allmenn litteraturvitenskap har fortrinnsrett til opptak. Enkeltemnestudenter kan ikke ta dette emnet.

Forelesninger er åpne for alle. Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet. Emner med obligatorisk kvalifiseringsoppgave forutsetter undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Se opptak og adgangsregulering ovenfor.

Overlappende emner

Emnet overlapper med 10-studiepoengsvarianten av emnet: LIT4320

Undervisning

Undervisningen forutsetter at studentene deltar aktivt. I løpet av seminaret skal alle presentere et utkast til semesteroppgaven. Til dette utkastet gir faglæreren sin kommentar.

Undervisningen gis samlet, hva enten studentene følger ti- eller tyvepoengsversjonen av emnet.

Seminarundervisning: to timer i uken i ti uker. I tillegg kommer lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret, i alt 14 uker.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave. Semesteroppgaven (eksamensbesvarelsen) skal være på 12 s. (ca 28.000 tegn uten mellomrom). Oppgaven presenteres også muntlig og kommenteres i løpet av seminaret. Innlegget må være godkjent av faglærer for at studenten skal kunne fremstille seg for eksamen. Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Dette skal utformes i henhold til gitte normer. Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en Obligatorisk erklæring vedr. fusk / Obligatorisk melding som vedkjem fusk

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

I tillegg til skandinaviske språk og engelsk kan eksamen også avlegges på et av de store europeiske språkene etter forhåndssøknad til instituttet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres enten senere i samme semester eller tidlig i semesteret etter ordinær eksamen. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Trekk fra eksamen

Eksamen i dette emnet må avlegges i undervisningssemesteret.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2011

Eksamen

Høst 2011

Undervisningsspråk

Norsk