Dette emnet er nedlagt

LIT4352 – Litterært tekststudium: Litterære bagateller: prosadikt, fragmenter, maksimer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvert av emnene i emneserien LIT4341-59 er et litterært emne som kan hentes fra én spesifikk periode i litteraturhistorien, eller studeres på tvers av historiske perioder. Med utgangspunkt i et nærmere definert litterært korpus, kan emnestudiet slik være historisk eller systematisk. Emnet finnes også i en 20-studiepoengsversjon med kode LIT4371. Pensum består av 5-6 litterære verk og 300-400 sider teori. (150–200 sider teoretisk artikkelstoff tilsvarer ett verk.) Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

På dette kurset skal vi fordype oss i litteraturens korttekster i et tidsspenn fra 1600-tallet til i dag. Vi vil ta utgangspunkt i at korttekstene skriver seg inn i randsonen av de store genrene og slik sett representerer alternative former for litteratur. Korttekster som prosadikt, fragmenter, skisser og aforismer utforsker grensesonen mellom litteratur og filosofi samt mellom poesi og prosa. De stiller vesentlige spørsmål om litteraturens egenart og har gjerne en teoretisk eller reflekterende tendens. Samtidig kjennetegnes de ofte av lek og eksperiment og bedriver i så måte en form for litterær grunnforskning. Kursets siktemål er å utforske korttekstene i et historisk perspektiv, forsøke å skissere kortformenes estetikk og finne fruktbare måter å lese korttekster på. Vi leser korttekster av La Rochefoucauld, Schlegel, Baudelaire, Nietzsche, Kafka, Benjamin, Agamben og Waldrop.

For 4340-59 består pensum av 5-6 litterære tekster, samt 300-400 s. teori og for 4360-79 er pensum på 12 verk, der minst 3 og maks 4 skal være teoretiske.

Hva lærer du?

Studentene får innsikt i et spesifikt litterært emne, som åpner for forståelse av litteraturens egenart og av fortolkningsmessige prinsipper.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til masterstudium i Litteratur- eller Estetikkprogrammet. Studenter i allmenn litteraturvitenskap har fortrinnsrett til opptak. Enkeltemnestudenter kan ikke ta dette emnet. Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet. Emner med obligatorisk muntlig innlegg forutsetter undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Se opptak og adgangsregulering ovenfor.

Overlappende emner

Emnet overlapper med LIT4372 Litterære bagateller: prosadikt, fragmenter, maksimer (20 sp).

Undervisning

Seminarundervisning med 2 timer i uken i 12 uker. I tillegg kommer lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret, i alt 14 uker. Den er basert på at studentene deltar aktivt og at de presenterer utkast til semesteroppgaven muntlig i løpet av seminaret. Denne kommenteres av faglærer. Eventuelt vil det også opprettes nettbasert diskusjonsforum. Undervisningen er felles med emnet LIT4370 Litterært tekststudium: Drama etter 1960(20 sp).

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Classfronter. Les her:* http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i CF. Studenter som ikke behersker CF, må gå på kurs hos Student-IT.


Tema for semesteroppgaven bestemmes av studenten i samarbeid med faglærer. Utkast til oppgaven må være presentert og kommentert før studenten kan framstille seg til eksamen. Semesteroppgaven skal være ca. 9 sider à 2300 tegn uten mellomrom. Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Dette skal utformes i henhold til gitte normer. Den leveres til fastsatt frist etter at undervisningen er slutt. Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en Obligatorisk erklæring vedr. fusk / Obligatorisk melding som vedkjem fusk. Oppgaven vurderes av faglærer.

Hjelpemidler

I tillegg til skandinaviske språk og engelsk kan eksamen også avlegges på et av de store europeiske språkene etter forhåndssøknad til instituttet.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Ekmen gis kun i undervisningssemesteret (våren 2007).

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2007

Eksamen

Vår 2007

Undervisningsspråk

Norsk