LI4360A-B – Litterært tekststudium: Litteratur og vennskap

Seminaret vil i hovedsak ta opp romaner fra de siste ti årene som tematiserer muligheter og utfordringer for vennskap. Når tradisjonelle fellesskap og samværsformer blir reforhandlet i senmoderniteten, får også spørsmål om vennskap ny aktualitet. I hvilken grad tilbyr vennskap trygghet, tilhørighet, forpliktelse, lojalitet, motstand og kjærlighet? Hvor avgjørende er vennskap for en grunnleggende følelse av tilhørighet? Hvordan dras skillelinjene mellom vennskap og kjærlighet? Er kjærlighet og vennskap overlappende fenomener? Hva er grensen og tåleevnen for vennskap? I hvilken grad forutsetter vennskap gjenytelser? Hva kan man forvente av en venn? Hvordan skildres sjalusi som et aspekt ved vennskap? Når skal eventuelt vennskapet oppløses? Hvordan skriver man om eller til en venn?

Vennskap er et sentralt tema i den tidlige vestlige litterære tradisjonen. I epos som Gilgamesj (Gilgamesj – Enkidu) og Illiaden  (Akilles og Patroklos) er vennskap ikke bare tematisert, men også avgjørende for verkenes komposisjon og utvikling. Selv om seminaret primært tar opp nye romaner, vil perspektiver fra eldre litteratur bli trukket inn i diskusjonen, og vi skal også lese enkelte eldre tekster for å få et rikere tilfang av begreper og perspektiver på vennskap. Vi vil blant annet lese et utvalg filosofiske tekster, fra Aristoteles, over Montaigne og frem til Derrida. Vi vil også diskutere litterære vennskap med utgangspunkt i en brevveksling mellom forfatterne (og poetene) Boris Pasternak, Rainer Maria Rilke og Marina Tsvetajeva fra 1926. 

Etter at tv-serien Friends (1994-2004) ble avsluttet har den blitt sendt kontinuerlig i reprise og i 2019 har den vært verdens mest sette serie. Også en rekke nyere TV-serier som tematiserer vennskap har oppnådd stor popularitet. Dette er indikasjoner på at temaet vennskap har en særlig aktualitet. Vi vil undersøke på hvilke måter litteraturen kan tilby relevante analyser og fortolkninger av vennskap i en ny medial situasjon. Vennskap må i denne situasjonen også tenkes i relasjon til nettverk av venner, en problemstilling som særlig er motivert av sosiale medier som Facebook der man orienterer seg ved hjelp av digitale «venner». I enkelte av romanene som vil bli diskutert er nettopp Facebook en viktig plattform for vennskap samtidig som den blir avgjørende for handlingsutviklingen.

Det vil bli lagt vekt på hvordan ulike litterære former muliggjør særegne utforskninger av temaet vennskap. Ulike vennskapsrelasjoner synes å motivere forskjellige litterære former, i erindringslitteratur, brev og essays, samt i drama, epos og roman. Samtidig tilbyr litteraturen en rik mulighet til både å eksponere og promovere særlige aspekter ved vennskap. Vi skal diskutere litteratur om vennskap og litteratur som vennskap.

Publisert 23. nov. 2017 09:29 - Sist endret 15. nov. 2019 13:02