Dette emnet er nedlagt

LIT4376 – Litterært tekststudium: Hus og hjem i romaner fra 1800-tallet til i dag

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvert av emnene i emneserien LIT4341–59 tar utgangspunkt i én spesifikk periode av litteraturhistorien, eller studeres på tvers av historiske perioder. Med utgangspunkt i et nærmere definert litterært pensum, kan studentene altså enten forfølge et litterært fenomen (et tema, et motiv, en genre o.a.) historisk eller studere det systematisk, dvs uten tanke på historisk utvikling.

Pensum består av i alt tolv verk, hvorav minimum tre og maksimum fire er av teoretisk art (150–200 sider teoretisk artikkelstoff tilsvarer ett verk). Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Emnet finnes også i en ti-poengsversjon med kode LIT4340. Ti-poengsversjonen har krav om et mindre pensum og en kortere semesteroppgave.

Høsten 2010 er temaet Hus og hjem i romaner fra 1800-tallet til i dag. Mens interessen for hus og hjem i betydningen innredning, interiør og design er påfallende i dagens medieoffentlighet, er det uterommene som dominerer de akademiske urbanismestudiene. I litteraturen er imidlertid utforskingen av hjemmet, både som sted og forestilling, fundamental. Hvor og hvordan vi bor og lever er, enkelt sagt, avgjørende for å forstå hvem vi er, og litteraturen gir form og figur til denne grunnleggende ”tanken”. Litteraturens representasjoner av hus og hjem er annerledes i 1800-tallsrealismen enn i 1900-tallsmodernismen, og en annen i dag enn for hundre år siden. I dette emnet vil vi undersøke ”hus og hjem” med utgangspunkt i et utvalg prosatekster fra Jane Austen til Hanne Ørstavik. Vi vil forfølge både kulturhistoriske, fenomenologiske og tematiske linjer.

Emnet finnes også i en 10-studiepoengsversjon med kode LIT4356.

Hva lærer du?

Studentene får innsikt i et spesifikt litterært emne, som åpner for forståelse av litteraturens egenart og av fortolkningsmessige prinsipper. Kurset vil gi litteraturhistorisk og teoretisk kunnskap om romanformens bidrag til fenomenologisk og sosiologisk tenkning. Gjennom fordypning i de aktuelle pensumtekstene får du videreutviklet din tekstanalytiske kompetanse. I arbeidet med semesteroppgaven blir du dessuten trent i å formulere relevante problemstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til masterstudium i Litteratur- eller Estetikkprogrammet. Studenter i allmenn litteraturvitenskap har fortrinnsrett til opptak. Enkeltemnestudenter kan ikke ta dette emnet.

Forelesninger er åpne for alle. Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Se opptak og adgangsregulering ovenfor.

Undervisning

Seminarundervisning med 2 timer i uken i 10 uker. I tillegg kommer lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret. Den er basert på at studentene deltar aktivt og at de presenterer utkast til semesteroppgaven muntlig i løpet av seminaret. Denne kommenteres av faglærer. Eventuelt vil det også opprettes nettbasert diskusjonsforum. Undervisningen er felles med emnet LIT4356 – Litterært tekststudium: Hus og hjem i romaner fra 1800-tallet til i dag (nedlagt) (10 sp).

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave. Tema for semesteroppgaven bestemmes av studenten i samarbeid med faglærer. Utkast til oppgaven må være presentert og kommentert før studenten kan framstille seg til eksamen. Eksamen består av en semesteroppgave på cirka 15 sider á 2300 tegn uten mellomrom (totalt ca. 33.000 tegn), inkludert litteraturliste og fotnoter. Sistnevnte skal utformes i henhold til gitte normer. Semesteroppgaven leveres til fastsatt frist etter at undervisningen er slutt. Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en obligatorisk erklæring vedr. fusk. Den finner du her: http://www.hf.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/. Oppgaven vurderes av faglærer.

Eksamensspråk

I tillegg til skandinaviske språk og engelsk kan eksamen også avlegges på et av de store europeiske språkene etter forhåndssøknad til instituttet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres enten senere i samme semester eller tidlig i semesteret etter ordinær eksamen. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Trekk fra eksamen

Eksamen i dette emnet må avlegges i undervisningssemesteret.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2010

Eksamen

Høst 2010

Undervisningsspråk

Skandinaviske språk (norsk, svensk eller dansk)