Dette emnet er nedlagt

LIT4388 – Kjærlighet i den globaliserte mediealderen

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Sosiologer som Anthony Giddons og Zygmunt Bauman har beskrevet hvordan ikke bare kjærlighetens vilkår, men også forventningene knyttet til kjærlighet endrer seg radikalt fra cirka 1970-tallet i den vestlige kulturen. Stikkord i denne sammenhengen: større økonomisk og seksuell likestilling mellom kjønnene, synliggjøring av homokulturen, en utvikling der globaliserte medier resirkulerer og videreutvikler kjærlighetens språk og gestikk.

Med den økte spesialiseringen i moderne samfunn blir kjærlighet, ifølge Niklas Luhmann, stadig viktigere for å oppleve tilhørighet, og ifølge forfatteren Simon May har kjærligheten i den vestlige verden langt på vei erstattet den rollen religionen tradisjonelt har hatt, som en overordnet verdi som mennesket søker livets mening i forhold til.

Litteraturen er en unik kilde til å belyse menneskets forventninger, drømmer, begjær og dilemmaer. Hva forteller samtidslitteraturen om det moderne menneskets opplevelser av kjærlighet? På seminaret tar vi utgangspunkt i nyere teorier om kjærlighet og undersøker hvordan toneangivende samtidsforfattere skildrer og problematiserer kjærlighetens vikår på 2000-tallet. Aktuelle forfattere: Jonathan Franzen, Geir Gulliksen, Vigdis Hjort, Michel Houellebecq, Sofi Oksanen og Ian McEwan.

Emnet finnes også i en tyve-poengsversjon. Tyve-poengsversjonen har krav om et større pensum og en lengre semesteroppgave, som i tillegg til litterær analyse også skal inneholde teoretisk refleksjon. Våren 2012 er 10 poengsversjonen av emnet LIT4387.

Hva lærer du?

Gjennom studier av tekster fra en spesifikk periode i litteraturhistorien får studentene innsikt i et spesifikt litterært fenomen. Emnet åpner for forståelse av litteraturens egenart og av fortolkningsmessige prinsipper.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Deltakelse på emnet krever opptak på masterprogrammet i Litteraturstudier eller Estetiske studier. Studenter i allmenn litteraturvitenskap har fortrinnsrett. Enkeltemnestudenter kan ikke ta dette emnet.

Seminarundervisningen forutsetter undervisningsopptak til emnet. Emner med obligatorisk muntlig innlegg forutsetter undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Se opptak og adgangsregulering ovenfor.

Overlappende emner

Emnet overlapper med 10 studiepoengsvarianten av emnet (LIT4387)

Undervisning

Seminarundervisning: to timer i uken i ti uker. I tillegg kommer lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret. Undervisningen forutsetter at studentene deltar aktivt.

Ti- og tyve-poengsversjonen av emnet har undervisningen felles.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave som i tillegg til litterær analyse også skal inneholde teoretisk refleksjon. Temaet for oppgaven bestemmes av studenten i samarbeid med faglærer. Utkast til oppgaven må være presentert og kommentert før studenten kan framstille seg til eksamen. Eksamen består av en semesteroppgave på cirka 15 sider á 2300 tegn uten mellomrom (totalt ca. 33.000 tegn), inkludert litteraturliste og fotnoter. Sistnevnte skal utformes i henhold til gitte normer. Semesteroppgaven leveres til fastsatt frist etter at undervisningen er slutt. Sammen med oppgaven leverer studenten et eksemplar av Obligatorisk erklæring vedr. fusk / Obligatorisk melding som vedkjem fusk. Oppgaven vurderes av faglærer.

Eksamensspråk

I tillegg til skandinaviske språk og engelsk kan eksamen også avlegges på et av de store europeiske språkene etter forhåndssøknad til instituttet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres enten senere i samme semester eller tidlig i semesteret etter ordinær eksamen. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Trekk fra eksamen

Eksamen i dette emnet må avlegges i undervisningssemesteret.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2012

Eksamen

Vår 2012

Undervisningsspråk

Norsk