Dette emnet er nedlagt

LIT4412 – Litteraturteoretisk emne: Hermeneutikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvert av emnene i emneserien LIT4411-19 er et studium av én eller flere litteraturteoretiske tradisjoner eller problemstillinger. Det konkrete innholdet vil veksle fra semester til semester.

Høsten 2007 er emnet hermeneutikk. Vi vil med utgangspunkt i sentrale tekster innenfor den moderne hermeneutikkens historie, representert ved navn som Friedrich Schleiermacher og især Hans-Georg Gadamer, diskutere hermeneutikkens litteraturfaglige betydning – metodisk, teoretisk og faghistorisk. Vi vil også se på oppgjøret med hermeneutikken, slik det senest er formulert av blant andre Hans Ulrich Gumbrecht.

Emnet finnes også i en 20-studiepoengsversjon med emnekode LIT4422

Pensum består av 500-700 sider teori. I tillegg kan det komme et utvalg litterære tekster i et omfang av inntil ett verk. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studentene tilegner seg en dypere forståelse av sentrale teoretiske perspektiver og begreper, og settes i stand til å demonstrere teoretiske innsikter i praktisk litterær analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til masterstudium i Litteratur- eller Estetikkprogrammet. Studenter i allmenn litteraturvitenskap har fortrinnsrett til opptak. Enkeltemnestudenter kan ikke ta dette emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Se opptak og adgangsregulering ovenfor.

Overlappende emner

Emnet overlapper med 20-studiepoengsvarianten av dette emnet, LIT4422

Undervisning

Seminarundervisning med 2 timer i uken i 10 uker. I tillegg kommer lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Undervisningen er basert på at studentene deltar aktivt med muntlige bidrag som også leveres inn. Eksamensbesvarelsen skal også presenteres muntlig og kommenteres i løpet av seminaret. Eventuelt vil det også opprettes nettbasert diskusjonsforum.

Emnet har felles undervisning med 20-studiepoengsvarianten LIT4422

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Studenter som ikke behersker Fronter, har anledning til å gå på kurs hos Student-IT.


Eksamen består av en semesteroppgave. Tema for semesteroppgaven bestemmes av studenten i samarbeid med faglærer. Utkast til oppgaven må være presentert og kommentert før studenten kan framstille seg til eksamen. Semesteroppgaven skal være ca. 7-8 sider à 2300 tegn uten mellomrom. Den leveres til fastsatt frist etter at undervisningen er slutt. Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi.

Eksamensinnlevering foregår i Classfronter. "Les her": http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i CF. Studenter som ikke behersker CF, må gå på kurs hos Student-IT.

Eksamensspråk

I tillegg til skandinaviske språk og engelsk kan eksamen også avlegges på et av de store europeiske språkene etter forhåndssøknad til instituttet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres enten senere i samme semester eller tidlig i semesteret etter ordinær eksamen. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO..

Trekk fra eksamen

Eksamen må avlegges i undervisningssemesteret.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2007

Eksamen

Høst 2007

Undervisningsspråk

Norsk