Dette emnet er nedlagt

LIT4414 – Litteraturteoretisk emne: Teorier om det gestiske i det 20.århundrets litteraturteori

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvert av emnene i emneserien LIT4411-19 er et studium av én eller flere litteraturteoretiske tradisjoner eller problemstillinger.

Høsten 2008 tilbys emnet LIT4414: Teorier om det gestiske i det 20. århundrets litteraturteori.

I det 20. århundret har en rekke litteratur- og kunstteoretikere reflektert over betydningen av det gestiske både innenfor språklig kommunikasjon og mer generelt for kunsterfaringen og for kunstens samfunnsmessige betydning. Kurset vil ta opp sentrale bidrag til denne diskusjonen, av blant andre André Leroi-Gourhan, Bertold Brecht, Walter Benjamin, Gilles Deleuze, Jean-François Lyotard og Giorgio Agamben. I tillegg vil et utvalg av Kafkas tekster bli brukt som grunnlag for diskusjon. Seminaret vil også ta opp Jean-Jacques Rousseaus betraktninger om det gestiske i hans språkfilosofi. Noen sentrale spørsmål: På hvilke måter kan kunst og litteratur sies å være gestisk? Hvordan kan man beskrive det gestiske ved et verk? Hva slags lesemåter er egnet til å fange det gestiske ved kunstverket?

Pensum består av 500-700 sider teori. I tillegg kan det komme et utvalg litterære tekster i et omfang av inntil ett verk. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Emnet finnes også i en 20-studiepoengsvariant.

Hva lærer du?

Studentene tilegner seg en dypere forståelse av sentrale teoretiske perspektiver og begreper, og settes i stand til å demonstrere teoretiske innsikter i praktisk litterær analyse.Studentene lærer å undersøke hvordan betydningen av termer som gestikk, gestus og det gestiske berører sentrale estetiske problemstillinger. Det legges også vekt på hvordan både begrepene og problemstillingene utforskes på høyst forskjellig måter av ulike teoretikere.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til masterstudium i Litteratur- eller Estetikkprogrammet. Studenter i allmenn litteraturvitenskap har fortrinnsrett til opptak. Enkeltemnestudenter kan ikke ta dette emnet.

Forelesninger er åpne for alle. Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Se opptak og adgangsregulering ovenfor.

Undervisning

Undervisningen er felles med tilsvarende 20-studiepoengsemne. Den er basert på at studentene deltar aktivt og at de presenterer utkast til semesteroppgaven muntlig i løpet av seminaret. Denne kommenteres av faglærer. Eventuelt vil det også opprettes nettbasert diskusjonsforum.

Seminarundervisning med 2 timer i uken i 10 uker. I tillegg kommer lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Studenter som ikke behersker Fronter, må gå på kurs hos Student-IT


Eksamen består av en semesteroppgave. Tema for semesteroppgaven bestemmes av studenten i samarbeid med faglærer. Utkast til oppgaven må være presentert og kommentert før studenten kan framstille seg til eksamen. Eksamen består av en semesteroppgave på cirka 8 sider á 2300 tegn uten mellomrom (totalt ca. 18.000 tegn), inkludert litteraturliste og fotnoter. Sistnevnte skal utformes i henhold til gitte normer. Semesteroppgaven leveres til fastsatt frist etter at undervisningen er slutt. Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en Obligatorisk erklæring vedr. fusk / Obligatorisk melding som vedkjem fusk. Oppgaven vurderes av faglærer.

Eksamensspråk

I tillegg til skandinaviske språk og engelsk kan eksamen også avlegges på et av de store europeiske språkene etter forhåndssøknad til instituttet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres enten senere i samme semester eller tidlig i semesteret etter ordinær eksamen. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Trekk fra eksamen

Eksamen må avlegges i undervisningssemesteret.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2008

Eksamen

Høst 2008

Undervisningsspråk

Skandinaviske språk (norsk, svensk eller dansk)