Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvert av emnene i emneserien LIT4411-19 er et studium av én eller flere litteraturteoretiske tradisjoner eller problemstillinger. Det konkrete innholdet vil veksle fra semester til semester. Pensum består av 500-700 sider teori. I tillegg kan det komme et utvalg litterære tekster i et omfang av inntil ett verk. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Performativitet eller det å ”gjøre” eller ”sette i scene” er et analytisk perspektiv som man særlig har kunnet studere innen teatervitenskap, antropologi eller kjønnsteori. Innen litteraturvitenskapen har fenomenet særlig vært studert som et analytisk perspektiv i krysningspunktet mellom dekonstruksjon og språkfilosofi. Performativitet dreier seg i denne sammenhengen om at det estetiske setter ”noe” i scene i litteraturen, men hva dette ”noe” er, kan diskuteres. Ved å fokusere på handlings- eller hendelsesaspektet ved tekster snur vi litteraturvitenskapen bort fra et tradisjonelt hermeneutisk menings- og tolkningsperspektiv til et fokus på ulike teorier om estetikk og estetisk erfaring. Dermed vrir vi litteraturvitenskapen i retning av nyere kritiske tilnærminger til hermeneutikk og metafysisk erfaring.

Hva lærer du?

Studentene tilegner seg en dypere forståelse av sentrale teoretiske perspektiver og begreper, og settes i stand til å demonstrere teoretiske innsikter i praktisk litterær analyse.

Etter å ha tatt emnet skal studentene ha kunnskap om estetisk teori. De skal være i stand til å analysere litteratur som noe som skjer eller handler.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til masterstudium i Litteratur- eller Estetikkprogrammet. Studenter i allmenn litteraturvitenskap har fortrinnsrett til opptak. Enkeltemnestudenter kan ikke ta dette emnet.

Forelesninger er åpne for alle. Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet. Emner med obligatorisk kvalifiseringsoppgave forutsetter undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Undervisningen er felles med det tilsvarende 20-studiepoengsemnet LIT4426. Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Undervisningen er basert på at studentene deltar aktivt med muntlige bidrag som også leveres inn. Eksamensbesvarelsen skal også presenteres muntlig og kommenteres i løpet av seminaret. Eventuelt vil det også opprettes nettbasert diskusjonsforum.

Seminarundervisning med 2 timer i uken i 10 uker. I tillegg kommer lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret, i alt 14 uker.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave. Tema for semesteroppgaven bestemmes av studenten i samarbeid med faglærer. Utkast til oppgaven må være presentert og kommentert før studenten kan framstille seg til eksamen. Eksamen består av en semesteroppgave på cirka 8 sider á 2300 tegn uten mellomrom (totalt ca. 18.000 tegn), inkludert litteraturliste og fotnoter.

Sistnevnte skal utformes i henhold til gitte normer. Semesteroppgaven leveres til fastsatt frist etter at undervisningen er slutt. Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en Obligatorisk erklæring vedr. fusk / Obligatorisk melding som vedkjem fusk. Oppgaven vurderes av faglærer.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2009

Eksamen

Høst 2009

Undervisningsspråk

Norsk