Dette emnet er nedlagt

LIT4419 – Litteraturteoretisk emne: Litteraturvitenskapen møter naturvitenskapelige utfordringer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I våre dager er det en utfordring for en tradisjonell litteraturvitenskapelig disiplin at det stadig skjer en rivende utvikling innen naturvitenskapelige disipliner og at det utvikler seg nye fagfelt som for eksempel kognitive studier og bevissthetsstudier.

Litteraturvitenskapen må ikke være uvitende om det som er i ferd med å bli kunnskapsmessig allemannseie. Derfor vil vi i dette emnet ta for oss tre temaer som har innflytelse på litteraturvitenskapelig teori og tekstanalyse: Hukommelse, bevissthet og pre-rasjonell subjektivitet, post-klassisk narratologi og følelsens betydning i meningsdannelsen. Nyere teori på dette feltet vil være særlig relevant i analysen av selvbiografien og det man kan kalle for ”traumatisk realisme”.

Hva lærer du?

Studentene tilegner seg en dypere forståelse av sentrale teoretiske perspektiver og begreper, og utvikler evnen til å diskutere både teoretiske problemstillinger i og for seg og deres implikasjoner for praktisk litterær analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til masterstudium i Litteratur- eller Estetikkprogrammet. Studenter i allmenn litteraturvitenskap har fortrinnsrett til opptak. Enkeltemnestudenter kan ikke ta dette emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Se opptak og adgangsregulering ovenfor.

Overlappende emner

Emnet overlapper med 20-studiepoengsvarianten av emnet: LIT4429.

Undervisning

Seminarundervisning: to timer i uken i ti uker. I tillegg kommer lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret.

Undervisningen forutsetter at studentene deltar aktivt. I løpet av seminaret skal alle presentere et utkast til semesteroppgaven. Til dette utkastet gir faglæreren sin kommentar.

Undervisningen gis samlet, hva enten studentene følger ti- eller tyvepoengsversjonen av emnet.

Seminarundervisning: to-, tre- eller fire-timers samlinger i tre intervaller fordelt gjennom semesteret. Se detaljert undervisningsplan for emnet på semestersiden.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave. Tema for semesteroppgaven bestemmes av studenten i samarbeid med faglærer. Utkast til oppgaven må være presentert og kommentert før studenten kan framstille seg til eksamen. Semesteroppgaven skal være på 7-8 sider à 2300 tegn uten mellomrom. Den leveres til fastsatt frist etter at undervisningen er slutt. Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Dette skal utformes i henhold til gitte normer.

Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en Obligatorisk erklæring vedrørende fusk Oppgaven vurderes av faglærer.

Eksamensspråk

I tillegg til skandinaviske språk og engelsk kan eksamen også avlegges på et av de store europeiske språkene etter forhåndssøknad til instituttet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres enten senere i samme semester eller tidlig i semesteret etter ordinær eksamen. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Trekk fra eksamen

Eksamen i dette emnet må avlegges i undervisningssemesteret.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2012

Eksamen

Vår 2012

Undervisningsspråk

Norsk