Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Begrepet ”diskurs” er utbredt i moderne litteraturvitenskap, men betydningen det tillegges og den litteraturteoretiske rammen det settes inn, er langt fra ensartet. ”Diskurs” kan henspille på for eksempel Emile Benvenistes skille mellom diskurs og historie, Mikhail Bakhtins tese om all diskurs’ iboende dialogisme, Michel Foucaults diskursformasjoner, eller Dominique Maingueneaus litterære diskursanalyse. Slik har diskursbegrepet i litteraturstudiet vært produktivt innen både strukturalisme, poststrukturalisme, postkolonialisme og litteraturstudiets seneste pragmatiske vending. Et nærmere studium av diskursteorienes relevans for litteraturvitenskapen åpner for en bedre teoriforståelse samtidig som det åpner for en utforsking av diskursbegrepets særlige relevans når det gjelder å forstå litteraturen som en hendelse i verden.

Emnet finnes også i en 10-studiepoengsvariant med emnekode LIT4417

Hva lærer du?

Studenten tilegner seg en dypere forståelse av sentrale teoretiske perspektiver og begreper, og utvikler evnen til å demonstrere teoretiske innsikter i praktisk litterær analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Se opptak og adgangsregulering ovenfor.

Overlappende emner

Emnet overlapper med 10-studiepoengsvarianten av emnet "LIT4417":

Undervisning

Undervisningen forutsetter at studentene deltar aktivt. I løpet av seminaret skal alle presentere et utkast til semesteroppgave muntlig. Til dette utkastet gir faglæreren sin kommentar.

Seminarundervisning: to timer i uken i ti uker. I tillegg kommer lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret, i alt 14 uker.

Undervisningen gis samlet, hva enten studentene følger ti- eller tyvepoengsversjonen av emnet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Classfronter (CF). Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i CF. Studenter som ikke behersker CF, må gå på kurs hos Student-IT.

Eksamen består av en semesteroppgave. Tema for semesteroppgaven bestemmes av studenten i samarbeid med faglærer. Utkast til oppgaven må være presentert og kommentert før studenten kan framstille seg til eksamen. Eksamen består av en semesteroppgave på cirka 12 sider á 2300 tegn uten mellomrom (totalt ca. 26.700 tegn), inkludert litteraturliste og fotnoter. Sistnevnte skal utformes i henhold til gitte normer. Semesteroppgaven leveres til fastsatt frist etter at undervisningen er slutt. Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en Obligatorisk erklæring vedr. fusk / Obligatorisk melding som vedkjem fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Emnet har en tilsynssensor som vurderer den helhetlige faglige kvaliteten på emnet, inkludert vurderingsordningene.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor bli bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering, en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk