Pensum/læringskrav

LIT4462 Kjønn og estetikk

Våren 2017

 

Bøker som må kjøpes, lastes ned eller lånes på biblioteket:

Korsmeyer, Carolyn: Gender and Aesthetics : An Introduction, New York; Routledge, 2004.

Iversen, Irene (red): Feministisk litteraturteori, Oslo: Pax forlag, 2002

Mortensen, Ellen m. fl. (red.): Kjønnsteori, Oslo: Gyldendal, 2008

Nochlin, Linda: Hvorfor har det ikke vært noen store kvinnelige kunstnere? Oslo: Pax, 2003

Virginia Woolf: Jacob’s room (1922) – gjerne Norton Critical Edition

Colette: La vagabonde (1910), (fransk utgave, gjerne med introduksjon/noter) evt  engelsk oversettelse, eller i norsk oversettelse av Cora Sandel: Omstreifersken (1952); elektronisk  tilgjengelig  i NBdigital

Kompendier:

Kjønn og estetikk del I: Kjernepensum

Kjønn og estetikk del II: Tillegg til kjernepensum

 

 

Kjernepensum (artikler merket med * er i kompendiet, merket med ** ligger som pdf i Fronter):

de Beauvoir, Simone: "Innledning", Det annet kjønn, overs. av Bente Christensen, Oslo, 2000, s. 33–48 (15 s)*

Butler, Judith: "Performative Acts and Gender Constitution. An essay in Phenomenology and Feminist Theory", Theatre Journal Vol. 40, No. 4 (Dec., 1988), s. 519–531

Felski, Rita: "Introduction: Myths of the Modern", samt kapittel 1, "Modernity and Feminism", The Gender of modernity, Cambridge, Mass., 1995, s.1–34 (34 s)*

Irigaray, Luce: “To paint the invisible”, Continental Philosophy Review (2004) 37: 389–405.

Korsmeyer, Carolyn: Gender and aesthetics: an introduction, New York, 2004, kapittel 1, 2 og 6 s. 10–58; 130–153 + noter s. 156–162; 170–174 (ca. 80 s).

Lanser, Susan Sniader: "Arven etter Jane Eyre. Styrken og faren ved det enestående", i Iversen, Irene (red): Feministisk litteraturteori, Oslo, 2002, s. 215–229 (15 s)

Merleau-Ponty, Maurice: “Cézannes tvil” (1948), oversatt av Mikkel B. Tin, i Bale, Kjersti og Arnfinn Bø-Rygg (red.): Estetisk teori. En antologi, Oslo, 2008, s. 254–269 (15 s)**

 

Mortensen, Ellen m.fl: Kjønnsteori: Oslo, 2008: innledningene i ”Del 1: Hva er kjønn? Ulike tilnærmingsmåter”, s. 15-26, 36-41, 53-69, 70-73, 87-92, samt kapitlene om maskulinitet og queer teori, s. 292-318. (ca 60s).

Mulvey, Laura: ”Visuell nytelse og narrativ film”, Fossheim, Hallvard (red): Filmteori: en antologi, Oslo, 1999, s. 169-182 (13 s)*

Perry, Gill: “Introduction: gender and art history”, Perry, Gill (red.), Gender and Art, The Open University, 1999, s. 8-31 (23 s)*

Rønning, Anne Birgitte, ”Kunst, kjønn og estetisk vurdering”, Tidsskrift for kjønnsforskning 2012 (1), s. 3–17 (15 s)

Wichstrøm, Anne: "Gni og glatte. Asta Nørregaards pastellportretter 1889-1905", i Rønning og Uvsløkk (red.): Kjønnsforhandlinger. Studier i kunst, film og litteratur. Oslo, 2013, s. 180-190, (11 s)

Woolf, Virginia: Tredje kapittel i A room of One’s Own (1929), tilgjengelig her, A room of one’s own , University of Adelaide, 2014, eller i norsk oversettelse på NB digital (ca. 10 s)

 

Tillegg til kjernepensum for 20 poengsvarianten (artikler merket med * er i kompendiet, med ** i pdf i Fronter):

Bronfen, Elisabeth: "Det 'mest' poetiske emnet". i Iversen, Irene, red.: Feministisk litteraturteori, Oslo. 2002. s. 85-104 (19s)

Brooks, Peter: Body Work. Objects of Desire in Modern Narrative, Ch. 1."Narrative and the Body". Cambridge, Mass. 1993. s. 1-27 + noter s. 289-293 (31s) *

Chadwick, Whitney: "Introduction: Art History and the woman artist" i Women, Art, and Society. London (3. utgave). 2002. s 17-42 (26 s) *

Cixous, Hélène: “Det siste maleriet eller portrettet av Gud” (1986), oversatt av Sissel Lie ,i Kjersti Bale og Arnfinn Bø-Rygg (red.): Estetisk teori. En antologi, Oslo, 2008, s. 455–472 (17 s)**

Garb, Tamar: "Gustave Caillebotte’s Male Figures. Masculinity, Muscularity and Modernity" i Bodies of Modernity. Figure and Flesh in Fin-de-Siècle France, 1998. s 24-53 (30 s) *

Jones, Amelia: “The Sexual Politics of The Dinner Party: A Critical Context (1996)” i Steve Edwards, red.: Arts and its Histories. A Reader. The Open University. New Haven. 1999 s. 146-152 (7s) *

Klinger, Cornelia: "Aesthetics". I Jaggar, Alison M. og Iris Marion Young, red.: A Companion to Feminist Philosophy. Malden Mass., 1998. s.343-352 (10 s) *

Kristeva, Julia: "Melankoli og kunstnerisk skaperkraft". i Iversen, Irene red.: op.cit., s. 200- 14 (15s)

Mattick Jr, Paul: "Beautiful and Sublime: Gender Totemism in the Constitution of Art", The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 48 (4): "Feminism and Traditional Aesthetics", Edmonton, Alberta, 1990, s. 293-303 (10 s)

Moi, Toril. "Å tilegne seg Bourdieu". i Iversen, Irene red.: op.cit., s. 252- 280 (28 s)

Nochlin, Linda: ”Hvorfor har det ikke vært noen store kvinnelige kunstnere?” Hvorfor har det ikke vært noen store kvinnelige kunstnere? Oslo. 2003, s. 7-64

Spivak, Gayatri Chakravorty: "Tre kvinners tekster og en kritikk av imperialismen". i Iversen, Irene (red.): op.cit., s. 280- 296 (17 s)

 

Fordypningspensum «Modernismens kjønn» (noen artikler er direkte lenket til online-utgivelse, mens artikler merket med ** ligger som pdf i Fronter):

 

Det angitte pensum er gjenstand for undervisning, og primærmaterialet anbefales som materiale for semesteroppgaven.  I tillegg kommer ett selvvalgt verk, eller tilsvarende, og 200 s sekundærlitteratur, historie og teori som utvider feltet rundt semesteroppgaven. Alle må dessuten regne med å søke seg frem til ytterligere noe sekundærlitteratur når de arbeider med semesteroppgaven.

 

Primærmateriale:

Colette: La vagabonde (1910), (fransk utgave, gjerne med introduksjon/noter) evt  engelsk oversettelse, eller i norsk oversettelse av Cora Sandel: Omstreifersken (1952); elektronisk  tilgjengelig  i NBdigital

Virginia Woolf: Jacob’s room (1922) – gjerne Norton Critical Edition

Charles Baudelaire: Utdrag fra «Det moderne livs skjønnhet»: «Det skjønne, moten og lykken»; «Skissen som tidsbilde»; «Kunstneren som verdensmann, som mann i mengden, og som barn»; «Moderniteten» og «Lovprising av sminkekunsten». I: Charles Baudelaire: Kunsten og det moderne liv, red og overs. Arne Kjell Haugen. Oslo: Solum forlag, 1988, s. 101–121 (22 s) i NBdigital

Utvalgte dikt og malerier som blir lagt frem i undervisningen.

 

Sekundærlitteratur, teori og historie (ca 200 s):

Bale, Kjersti: «Avant-garde, modernisme, modernitet», i Bale: Estetikk. En innføring, Oslo: Pax forlag, 2009, s. 120–142 (21 s)**

Benjamin, Walter: "Paris, det XIX. århundres hovedstad", i Benjamin: Kunstverket i reproduksjonsalderen. Essays om kultur, litteratur, politikk. Utvalg, oversettelse og innledning ved Torodd Karlsten, Oslo, Gyldendal, 1975, s. 80–93 (14 s)**

Christiansen, Hope: ”A Room of her Own in Colette’s La Vagabonde”, Dalhousie French Studies, Vol. 44, 1998, s. 81–96 (16 s)

Clark, T.J.: “Chapter two: Olympia’s Choice”, The Painting of Modern Life. Paris in the art of Manet and his followers, Princeton, New Jersey, 1989, s. 79–146 (58 s)

Clevell, Tammy: “Consolation Refused: Virginia Woolf, The Great War, and Modernist Mourning”, Modern Fiction Studies, Volume 50, number 1, 2004, s. 197–223 (26 s)

Gade, Rune: “Som en mand – om maskulinitet og kunst”, I Gade (red.): Maskuliniteter – køn og kunst. København: Informations forlag, 2001, s. 71–92 (22 s)**

Huyssen, Andreas: "Massekultur som kvinde: modernismen Anden"  [1986]. I  Marie - Louise Svane og Tania Ørum: Køn og moderne tider: en antologi, København. 1991. (28s) **

Mesch, Rachel: “Reinventing the Flâneur: Colette’s La Vagabonde”, The Hysteric’s Revenge. French Women Writers at the Fin de Siècle, Nashville: Vandebuilt University Press, 2006, s. 67–80 (14 s)**

Rado, Lisa: “Introduction. Lost and Found: Remembering Modernism, Rethinking Feminism”, I Rado (red): Rereading Modernism. New Directions in Feminist Criticism, New York: Garland publishing, 1994, s. 3–23 (21 s)**

Ryall, Anka: «Et sapfisk perspektiv. De fraværende kvinnene i Virginia Woolfs Jacobs rom» i Tekster på tvers. Queer-inspirerte lesninger, red. Christine Hamm, Jørgen Sejersted og Lars Rune Waage, Trondheim: Tapir akademisk forlag, 2008, s. 103–118 (16 s)**

Selboe, Tone: “Avslutning. Teoretiske og historiske perspektiver”, Litterære vaganter. Byens betydning hos seks kvinnelige forfattere, Oslo: Pax forlag, 2003 s. 193–215 +231–233 (26 s)**

 

Anbefalt støttelesning:

Bale, Kjersti: Estetikk. En innføring. Oslo: Pax forlag, 2009 (resten av boken)

Bale, Kjersti og Arnfinn Bø-Rygg (red.): Estetisk teori. En antologi, Oslo, 2008

Gay, Peter: Modernism. The Lure of Heresy, from Baudelaire to Beckett and Beyond, New York: W.W. Norton & Company, 2008

Iversen, Irene: "Innledning", i Iversen (red): Feministisk litteraturteori, Oslo, 2002

Iversen, Irene og Anne Birgitte Rønning, red: Modernismens kjønn. Oslo. 1996. I NBdigital

Korsmeyer, Carolyn: Gender and aesthetics: an introduction, New York; Routledge, 2004 (resten av boken)

Midttun, Birgitte Huitfeldt: Kvinnereisen, Oslo, 2008

Mortensen, Ellen (red.): Kjønnsteori, Oslo: Gyldendal, 2008. Resten av boken

Lorentzen, Jørgen og Wencke Mühleisen (red.): Kjønnsforskning. En grunnbok, Oslo, 2006.

Publisert 8. nov. 2016 12:34 - Sist endret 10. feb. 2017 11:34