Dette emnet er nedlagt

NORAM4579 – Amerikanske regioner og regionalisme

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Bare størrelsen på USA er nok til å utelukke en enkel geografisk profil. Samtidig blir det ofte argumentert for at amerikanerne på mange måter har, slik en av det 19. århundrets politiske ledere uttrykte det, søkt å ”erobre rom” og skape en bemerkelsesverdig ensartet kommersielt sentrert kultur. Denne kulturen er nå blitt globalisert. Men oppnåelsen av disse målene forlangte (og fortsetter virkelig å forlange) både utnyttelse og gjenskapning av den regionale økologi. I Amerika førte utvidelsen av forretningsvirksomheten til at enorme skoger ble hugget ut, at endeløse områder ble brutt opp i jakten på mineraler, og at jorden ble utarmet gjennom jordbruk. Det var, med Vernon Parringtons ord, Nord Amerikas ”store grillparty”. Regionalismen fant sitt uttrykk gjennom kunstneriske, litterære og programmatiske former, og sørget for en miljøorientert kritikk av det industrielle samfunn, og presenterte glimt av alternative måter å forholde seg til våre fysiske omgivelser. Kurset dekker fem regioner, og er organisert både emnemessig og historisk.

Hva lærer du?

Studentene vil bli introdusert for fundamentale spørsmål i studiet av geografi, miljø og kultur, og samtidig lære ferdigheter i hvordan man håndterer både de komplikasjoner og de muligheter en finner gjennom å lese ulike kunnskapsfelt parallelt. Skriftlige oppgaver er laget for å øke studentenes evne til kritisk tenkning og til klar tenkning, samt å oppøve deres forestillingsevne. Studentene må skrive analytisk og kritisk om tekster som er ikke diskutert i undervisningen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. Studentene bør ha NORAM1500 – American history (nedlagt) og NORAM1503 – American politics, institutions, geography, economic system (nedlagt) eller ENG1506 – American Civilization (amerikansk kulturkunnskap) og ENG1304 – American Literature (amerikansk litteratur) som del av sin bachelorgrad.

Undervisning

Kurset vil bestå av en dobbelttime seminar i uken gjennom semesteret (i alt 24 timer). Midt i semesteret er det lagt inn en undervisningsfri periode som skal brukes til selvstudium og oppgaveskriving. Studentene skal levere ett obligatorisk essay på ca. 5 standardsider (ca. 11.500 tegn) innen en fastsatt frist. Det gis tilbakemelding på arbeidet. Det er en forutsetning for å gå opp til eksamen at oppgaven er godkjent.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Classfronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i CF. Studenter som ikke behersker CF, må gå på kurs hos Student-IT.

Vurderingen baseres på en 3 dagers hjemmeeksamen som bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her:
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/NORAM4579/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Engelsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Eksamen

Undervisningsspråk

Engelsk