Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innføring i polsk historie og i kultur, politikk og økonomi i det moderne Polen.

Hva lærer du?

Studentene skal ha tilstrekkelige bakgrunnskunnskaper om polske realia til å kunne jobbe selvstendig med polske sakprosatekster. Emnet gir også en forutsetting for å kunne sette polske skjønnlitterære tekster inn i en historisk kontekst.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset bygger på kunnskaper tilsvarende dem generell studiekompetanse gir. Pensumlitteraturen er på norsk og engelsk.

Overlappende emner

Emnet utgjør sammen med ”Polsk tekstlesning 1” (POL1120), ”Polsk tekstlesning 2” (POL1301) og “Polsk litteraturhistorie” (POL1300) grunnfagstillegget etter gammel ordning.

Undervisning

Studentene følger den relevante undervisningen i emnene ”Sentral-Europas historie” SEU1503 – Sentral-Europas historie (nedlagt) og ”Sentral-Europas politikk, kultur og samfunn ” SEU1501 – Sentraleuropas politikk, kultur og samfunn (nedlagt). Emnet foregår for øvrig som selvstudium.

Eksamen

Muntlig eksamen ved emnets slutt som bedømmes med ”bestått/ikke bestått”.

Annet

Emnet er obligatorisk innenfor

- Språkprogrammet, studieretning polsk

- Litteraturstudier, studieretning polsk litteratur.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk