POR2102 – Portugisisk grammatikk med vekt på korpusbaserte lingvistiske undersøkelser

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i å bruke korpora i studier av portugisisk, og lærer deg nytten av empiriske studier, dvs. observasjon av varianter av autentiske tekster: dialog, nyhet, blogg, litteratur, bokomtale, intervju, osv. fra forskjellige land der man snakker portugisisk. Ved å lære å bruke en portugisisk korpustjeneste vil du lære mye om ordbruk, grammatikk og forskjellige tekster og sjangere.

Hva lærer du?

Etter gjennomført emne har du tilegnet deg:

  • Dypere kjennskap til sider ved portugisisk ved hjelp av korpora
  • Kunnskap om grammatiske fenomener i portugisisk, særlig morfologi, tempusbruk og aspekt
  • Kunnskap om hvordan referanse til følelser, kropp og utseende kommer til uttrykk på portugisisk
  • Ferdigheter i å søke i korpus
  • Kunnskap om de vanligste problemene i forbindelse med korpus

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i StudentWeb.

Har du ikke studieplass ved Universitetet i Oslo? Søk om plass på våre studieprogrammer!

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Nivå II eller tilsvarende fra videregående skole (kompetansemål i faget) eller POR1001 – Innføring i portugisisk eller tilsvarende kunnskaper om og ferdigheter i portugisisk.

Undervisning

Forelesninger, 1 time per uke i 14 uker, og seminarer, 1 time per uke i 14 uker. 28 timer til sammen.

Obligatorisk aktivitet:

  • Fremmøte i minimum 10 av 14 seminarer. Fravær utover dette må dokumenteres med legeattest eller liknende. Her finner du informasjon om hvordan søke om gyldig fravær og utsettelse. Vær oppmerksom på at fravær som overskrider 50 % av all undervisning, i utgangspunktet ikke godkjennes, selv om årsaken kan dokumenteres.
  • En skriftlig kvalifiseringsoppgave. Besvarelsen skal være skrevet på portugisisk.

Du må få godkjent de obligatoriske aktivitetene av faglærer for at du skal kunne fremstille deg til eksamen. Begge de obligatoriske aktivitene må også være godkjent i samme semester. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Emnets vurderingsform er en 4-timers skriftlig skoleeksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Kandidatene har lov til å bruke skriftlige hjelpemidler (bøker, ordbøker, utskrifter, egne notater eller lignende) og kalkulator under eksamen. I tillegg har de tilgang til hele nettet, og anbefales å bruke følgende nettside: http://www.linguateca.pt/

Eksamensspråk

Eksamen skal besvares på portugisisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Ikke tilbudt våren 2021

Eksamen

Ingen eksamen våren 2021

Undervisningsspråk

Portugisisk (hovedsakelig) og norsk