Dette emnet er nedlagt

POR4302 – Portugisiskspråklig prosa (16. - 21. århundre)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Presentasjon av portugisiskspråklig skjønnlitterær prosa fra renessansen og til vår egen tid. I forhold til prosaemnene på lavere nivå representerer emnet en periodisk utvidelse som åpner for studiet av tidlige portugisiske og brasilianske prosatekster.

Tekstene kan velges fritt fra én eller flere av de perioder og nasjonallitteraturer emnet omfatter. Tekstutvalget foretas i samråd med faglærer.

Hva lærer du?

Du skal bli i stand til å foreta en analyse av ulike typer skjønnlitterær prosa, anvende et relevant begrepsapparat og sette tekstene inn i en større kulturhistorisk sammenheng.

Teoretisk representerer emnet en fordypning i studiet av skjønnlitterær prosa fra det lusofone området. For studenter som velger å inkludere tekster fra tidlige perioder (renessanse, barokk og nyklassisisme) i sitt pensum, representerer emnet også en sjangermessig, periodisk og språklig fordypning i forhold til lavere emne-nivå.

Emnet vil gi deg en større forståelse av forholdet mellom litteratur og samfunn, og bedre din evne til å uttrykke deg på portugisisk skriftlig og muntlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterstudieretning spansk, portugisisk og Latin-Amerika. Studenter på tidligere studieretninger innen samme fag kan få opptak til emnet etter henvendelse til studiekonsulenten.

Studenter som ønsker å ta leseemnet, bør på forhånd, og helst semesteret før, ta kontakt med studiekonsulenten om dette.

Undervisning

Undervisningen består av selvstudium under veiledning. Pensumvalg og veiledningstider avtales med faglærer.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en 3-dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være på maks 6 sider à 2300 tegn, pluss bibliografi.

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Instruks for eksamensinnlevering i Fronter ved ILOS

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Hjemmeeksamen skal skrives på portugisisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet er et leseemne som det kan avlegges eksamen i hver høst og vår avhengig av undervisningskapasitet.

Undervisningsspråk

Portugisisk