Dette emnet er nedlagt

POR4306 – Portugisiskspråklig litteratur: Den historiske roman (19. - 21. århundre)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Presentasjon av den historiske roman fra det lusofone området fra romantikken og til i dag.

Den historiske roman står sterkt i portugisisk, brasiliansk og, fra de seneste tiår, også i portugisiskspråklig afrikansk litteratur. Ulike historiske problemstillinger knyttet til nasjonens fødsel representerer en tematisk rød tråd i en rekke av disse romanene, men de tar også for seg mer og mindre kjente hendelser og personer i det historiske forløp.

Pensumutvalget gjenspeiler disse tematiske variasjonene, så vel som den enkelte romans nasjonale og historiske kontekst.

Hva lærer du?

Du skal bli i stand til å foreta en analyse av historiske romaner fra ulike nasjonallitteraturer og perioder i det lusofone området, anvende et relevant begrepsapparat og sette tekstene inn i en større kulturhistorisk sammenheng.

Pensum omfatter et representativt utvalg tekster fra den lusofone romantradisjonen i Portugal, Brasil og det portugisiskspråklige Afrika. Så vel narratologisk, fakta-historisk og språklig stiller tekstutvalget deg overfor ulike utfordringer.

Emnet vil bedre din evne til å uttrykke deg på portugisisk skriftlig og muntlig og gi deg en større innsikt i forholdet mellom romanlitteratur, litteraturhistorie og politisk historie.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterstudieretning spansk, portugisisk og Latin-Amerika. Studenter på tidligere studieretninger innen samme fag kan få opptak til emnet etter henvendelse til studiekonsulenten.

Undervisning

Undervisningen består av selvstudium under veiledning.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en 3-dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være ca. 6 sider (à 2300 tegn), og må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Den skal utformes i henhold til gitte normer.

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Instruks for eksamensinnlevering i Fronter ved ILOS.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Hjemmeeksamen skrives på portugisisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Leseemne

Eksamen

Emnet er et leseemne som studenten kan avlegge eksamen i hver høst og vår avhengig av undervisningskapasitet.