Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet fordyper du deg i utvalgte grammatiske temaer  i moderne russisk, blant annet ordstilling, upersonlige setninger, kongruens og den komplekse setningen, med hovedvekt på syntaks og semantikk. Undervisningen legger vekt på så vel teoretisk forståelse som praktiske ferdigheter. Emnet gir også øvelse i praktisk skriving. Du leverer to forelesningsreferater som skal skrives på russisk. I løpet av semesteret skriver du to grammatiske essay med veiledning fra faglærer.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

  • kan du skrive et essay om grammatisk fenomener fra forelesninger/pensum der du viser grundig teoretisk forståelse av temaet samt evne til å arbeide med grammatisk sekundærlitteratur både på norsk/engelsk og russisk
  • kan du forstå lengre sekvenser av sammenhengende skrift eller tale på russisk (for eksempel forelesninger) og følge med i kompleks argumentasjon når temaet er noenlunde kjent
  • kan du redegjøre muntlig og skriftlig for et synspunkt og fremheve fordelene og ulempene ved alternative løsninger
  • kan du skrive referater på russisk fra forelesninger i grammatikk
  • befinner du deg på nivå B2 (Vantage level) på Europarådets nivåskala for språk (Common European framework of reference for languages).

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever bestått eksamen i RUS2102 – Russisk språkbruk 3 (eller tilsvarende).

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel om du tar RUS2104 – Russisk språkbruk 4 i samme semester som RUS2130.

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 1 time seminar (en dobbeltime) i uka, totalt 14 dobbeltimer, inkludert individuell veiledning tilknyttet essayskriving. 

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du må møte til undervisningen minst 10 av 14 ganger. I løpet av semesteret leverer du inn til retting to essay i grammatikk og to forelesningsreferater på russisk. Essayene har et omfang på 10-13 sider. Hoveddelen av essayet skal skrives på norsk/engelsk, men første side skal være et sammendrag av essayet skrevet på russisk («аннотация»). Forelesningsreferatene, som kun skrives på russisk, har et omfang på 2-3 sider. Essay og forelesningsreferater leveres i Canvas.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er mappeinnlevering:

Du leverer inn til endelig vurdering i mappen ett essay i grammatikk og ett forelesningsreferat som du har arbeidet med og fått tilbakemelding på i løpet av semesteret. Grammatikkessayet og referatet kan bearbeides før endelig levering. Grammatikkessayets omfang skal være på 10-13 sider og forelesningsreferatet på 2-3 sider, maks 15 sider totalt. Frist for endelig mappelevering står på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

De to arbeidene i mappen gis ikke karakter hver for seg og vektes ikke med på forhånd angitte brøker av endelig karakter, men utgjør samlet grunnlag for karakterfastsettelsen.

Arbeidene som inngår i mappen er ikke gyldige i mer enn ett semester. Ved nytt forsøk etter trekk fra eksamen, eller ikke bestått eksamen, må du skrive og levere nye arbeider.

Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledning finner du her.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt på klasseromseksamen.

Eksamensspråk

Norsk og russisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk/russisk.