RUS3310 – Russisk litteratur, oppgaveemne

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Oppgaveemnet gis i siste vårsemesteret av bachelorstudiet. Studentene skriver en 10 siders oppgave over et selvvalgt emne, med en tematikk og problemstilling utarbeidet sammen med faglærer.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

  • har du grunnleggende innsikt i russisk litterær teori med hovedvekt på Bakhtin og Lotman
  • kan du gjennom ditt eget arbeid med semesteroppgaven produsere en kvalifisert lesning av et eller flere litterære verk med utgangspunkt i den litterære teorien
  • har du oppøvd din evne til å velge ut, avgrense og problematisere et tema og gi en strukturert fremstilling av et sakskompleks
  • kan du redegjøre i detalj for et nærmere definert emne innenfor russisk litteraturteori.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever bestått eksamen i to emner: RUS1310 – Russisk litteratur 1 og enten RUS2301 – Russisk litteratur 2 eller RUS2302 – St.Petersburgmyten i russisk litteratur.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer seminar (en dobbelttime i uken) i 10 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du må gi en muntlig presentasjon av eget essay samt kommentarer til essay fra andre studenter. Aktivitetene må godkjennes av faglærer før eksamen.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse

Godkjent aktivitet er kun gyldig inneværende semester.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en semesteroppgave. Oppgaven skal ha et omfang på maks 10 sider (à 2300 tegn), litteraturliste og eventuell forside kommer i tillegg. Besvarelsen må inneholde kildehenvisninger og litteraturliste. Tema for oppgaven må godkjennes av faglærer.

Sensorveiledning

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Norsk og russisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Emnet er obligatorisk i EURAM-programmet, studieretning russisk, fordypning i russisk litteratur (100-gruppe).

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk