Dette emnet er nedlagt

RUS4303 – Russisk litteraturkritikk og litteraturteori

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I tillegg til å studere sentrale essays fra russisk litteraturkritikk på 1800-tallet og russisk litteraturteori fra 1900-tallet, innebærer kurset et grundig studium av sentrale problemer innenfor Mikhail Bakhtins og Jurij Lotmans litterære teorier. Hos Bakhtin fokuseres det på begreper som karnevalisme, dialogisme og kronotop. Hos Lotman studeres hans strukturalistiske metode for analyse av poetiske tekster. Tekstene leses i oversettelse.

Emnet forutsetter ikke russiskkunnskaper, men kan anbefales alle studenter som vil skrive masteroppgave i litteratur, russisk eller annet.

Hva lærer du?

Studentene får inngående kunnskaper om russisk litteraturkritikk og litterær teori. Spesielt får de grundige kunnskaper om Mikhail Bakhtins og Jurij Lotmans litterære teorier og vil være i stand til å analysere literære verker i lys av teorien.

Opptak og adgangsregulering

Opptak på masterprogrammet i litteratur, studieretning russisk litteratur eller annet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelor med fordypning (80-gruppe) i russisk littteratur eller annet.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot RUS2303 – Russisk litteraturkritikk og litteraturteori (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 1 time seminar (1 dobbelttime i uken) i 14 uker. Obligatorisk fremmøte, 70%.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingsformen på emnet er en hjemmeeksamen på tre arbeidsdager over ett oppgitt tema på ca. 6 normalsider inkludert forside.

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html
Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Studenter som ikke behersker Fronter, må gå på kurs hos Student-IT.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet er nedlagt.

Eksamen

Siste gang vår 2009.

Undervisningsspråk

Norsk