SLAV4102 – Forskningspraksis innen slavistikk og Øst-Europa-studier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet forbereder deg på å skrive masteroppgave innenfor studieretningen «Russisk, polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk» gjennom en seminarrekke med ulike komponenter. Dels blir du kjent med generelle utfordringer knyttet til det å skrive en masteroppgave, og dels blir du presentert for tidligere masteroppgaver og for etablerte forskere som viser deg hvordan de arbeider med en konkret case. Utfra temaet du velger for masteroppgaven, fordyper du deg i sentrale problemstillinger innenfor litteratur, områdestudier eller språk. Du utarbeider to tekster – et refleksjonsessay og en prosjektskisse for masteroppgaven, og du presenterer og diskuterer din egen og dine medstudenters prosjektskisse. 

Prosjektskissen gir grunnlag for tildeling av veileder til masteroppgaven.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet:

  • kan du formulere en vitenskapelig problemstilling
  • kan du utarbeide en prosjektskisse for masteroppgaven
  • har du ferdigheter innenfor bibliografisk litteratursøking
  • har du kjennskap til forskningsetiske normer og kan referere og forholde deg kritisk til kildene dine
  • kan du reflektere om og argumentere for masteroppgavens problemstilling, bruk av metode og teoretiske rammeverk
  • har du oppøvd evnen til både å tåle og gi konstruktiv kritikk, og til å vurdere kvaliteten av og se utviklingspotensialet i egne og andres skriftlige arbeider
  • kan du lese avanserte fagtekster og orientere deg blant ulike metoder som benyttes innenfor slavistikk og Øst-Europa-studier

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krevet opptak på Russisk, polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk (studieretning) eller et annet relevant masterprogram.

Undervisning

Undervisningen består av 9 dobbeltimer seminar i 6 uker (til sammen 18 timer) i første halvdel av semesteret. Andre halvdel av semesteret består av en skriveperiode, avbrutt av 2 responsseminar (til sammen 4 timer) med presentasjon av og diskusjon rundt de to skriftlige oppgavene: et refleksjonsessay der du reflekterer rundt det planlagte prosjektet og utfordringene det vil by på, og en prosjektskisse for masteroppgaven, utarbeidet i samarbeid med tildelt veileder.

Emnet har følgende obligatoriske aktivitet: Du må presentere og diskutere eget og andres refleksjonsessay og utkast til prosjektskisse på to responsseminar.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse

 

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen for emnet er en mappe bestående av to skriftlige oppgaver: et refleksjonsessay og en prosjektskisse. Mappen skal til sammen være på 8-10 sider (à 2300 tegn uten mellomrom).

Sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk