Dette emnet er nedlagt

SLAV4310 – Formalisme, strukturalisme, kultursemiotikk: øst- og sentral-europeisk litteraturteori

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i den teoriutvikling om litteratur, tekst og kultur som teoretikere fra Øst-og Sentral-Europa har skapt, blant andre Roman Jakobson, Mikhail Bakhtin, Roman Ingarden, Jan Mukařovský og Jurij Lotman. Emnet legger spesiell vekt på de kulturhistoriske forutsetningene for teoriens utvikling. Studentene bruker teorien til å analysere selvvalgte tekster. Hvis det er få påmeldte kan emnet bli gitt som veiledet lesning (Leseemne) eller avlyst.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet har du:
• kunnskap om sentrale teoretikere innen den formalistiske, strukturalistiske og kultursemiotiske tradisjonen og deres mest karakteristiske tekster.
• lært å anvende teori i form av skriftlig tekstanalyse.
• fått innsikt i betydningen av kulturhistoriske forhold for utviklingen av en teoretisk tradisjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krevet opptak til masterprogrammet Europeiske språk, studieretning russisk, polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk eller et annet relevant masterprogram.

Undervisning

Undervisningen består av 1 dobbelttime i uken i 14 uker. 3 dobbelttimer er seminar, resten er forelesning. (Alternativt som leseemne).

Pensumlitteraturen leses i oversettelse til engelsk eller skandinaviske språk. Studenter som ønsker det kan lese utvalgte tekster på originalspråket.

Det er krav om obligatorisk aktivitet: tre kvalifiseringsoppgaver må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen. Tema for kvalifiseringoppgaven velges i samråd med emneansvarlig lærer og leveres innen en gitt frist i løpet av semesteret. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingsformen på emnet er en hjemmeeksamen på tre arbeidsdager over ett oppgitt tema på ca. 5 normalsider. Obligatorisk aktivitet må være godkjent før du kan fremstille deg til eksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Obligatorisk emne for masterstudenter i polsk og tsjekkisk litteratur og språk og i bosnisk/kroatisk/serbisk litteratur.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisningsspråk

Norsk