Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
18.01.2005Otto Prytz  408 NT  Det spanske verbalsystemet  Definisjon av det spanske verbet. Innledning. Modus: imperativ (ferdigbehandles). Enkle og sammensatte former. Aspekt. Nærtider og fjerntider. De enkelte finitte formenes innbyrdes status. Indikativ, nærtider: presens; perfektum; 1. futurum; 2. futurum. Indikativ, fjerntider (blir neppe ferdigbehandlet): imperfektum; pluskvamperfektum; indefinido; anterior; 1. kondisjonalis; 2. kondisjonalis. 
25.01.2005      Futurum og kondisjonalis: indikativ, konjunktiv eller egen modus? Konjunktivens tider. Opposisjonen aktuell/uaktuell eller nær/fjern i tempussystemet. Tidsbruk og underordning: oververb i fjerntid; oververb i "mulighetstid"; generelt om betingelser. 
01.02.2005      Konjunktiv: Innledning. Konjunktiv i helsetninger: ønske; tvil. Konjunktiv i innskudd: innrømmende innskudd uten obligatorisk underordner; innrømmende innskudd med obligatorisk underordner. Konjunktiv eller indikativ i underordnede setninger. Generelle prinsipper. Konjunktiv eller indikativ i substantiviske setninger. Inndeling av substantiviske setninger i indirekte spørresetninger og "que-setninger". Indikativ i indirekte spørresetninger. Que-setninger: 1) Que-setningen er ikke subjekt: sanseverb og menings- og ytringsverb; viljes- og forårsakelsesverb; uttrykk for nektelse og tvil; uttrykk for følelse eller subjektivt omdømme. 2) Que-setningen er subjekt: det normale er konjunktiv, med få unntak.

* Utdeling av innleveringsoppgave 1.

 

08.02.2005      * Innsamling av innleveringsoppgave 1.

Konjunktiv eller indikativ i adjektiviske setninger eller relativsetninger: med ubestemt korrelat; med bestemt korrelat. Konjunktiv eller indikativ i adverbielle setninger. Generell beskrivelse av adverbielle setninger, subjunksjonenes rolle, behandling av de spanske subjunksjonene. Ulike adverbielle setninger: tid; sted; måte; hensikt; følge; årsak; innrømmelse; setninger innledet med sin que; betingelse (blir neppe ferdigbehandlet). 

15.02.2005      * Gjennomgåelse av innleveringsoppgave 1.

Ev. ferdigbehandling av konjunktiv i adverbielle setninger. Futurum konjunktiv. Infinitte former av verbet. Generelt. Infinitiv: Substantiviske trekk; verbale trekk; kombinasjon av substantiviske og verbale trekk. Infinitiv etter preposisjon. Infinitivens subjekt. "Aktiv" eller "passiv" bruk av infinitiv? Infinitiv i elliptiske leddsetninger. (Spesiell bruk av infinitiv.) 

22.02.2005      Gerundium: Gerundiets adverbielle valør. Gerundiets durative valør. Gerundiets subjekt. Infinitiv eller gerundium etter sanseverb. Gerundium underordnet et substantiv. 
01.03.2005      Partisipp: Adjektivisk partisipp generelt. Partisipp som adjektivisk bestemmelse. Partisipp som predikativ. Absolutt konstruksjon. Oppsummering av de infinitte formene: deres aspekt; deres diatese.

* Utdeling av innleveringsoppgave 2. 

08.03.2005      * Innsamling av innleveringsoppgave 2.

Kopulative verb og predikativ. Innledning. Ser og estar: Ikke-kopulativt. Ser som likhetstegn. Utbrytningssetninger. Ser ved klassifisering og karakterisering, estar ved beskrivelse av tilstand. 

15.03.2005      * Gjennomgåelse av innleveringsoppgave 2.

"Karakteriserende" adjektiv som predikativ. Adjektiv som har ulik betydning ved ser og estar. Ser eller estar når predikativet er preposisjon + infinitiv?, et "ikke-problem". Partisipp som predikativ. Idiomatisk bruk av ser eller estar ved noen adjektiv. Oppsummering. Andre kopulative verb: Quedar(se): ikke-kopulativt; kopulativt. Resultar. Salir. 

05.04.2005      Forandringsverb: Generelt. Uttrykk der det statiske verbet er med. Hacerse, ponerse, volverse. Eksplisitte uttrykk for forvandling. Verb som gir uttrykk for subjektets nye tilstand. Andre uttrykk. Kausative motstykker til forandringsverbene. Noen sentrale verbale delsystemer. Modalverb og andre verbaluttrykk. Manglende samsvar mellom kategoriene i norsk og spansk. Kriterier for spanske verbalperifraser. Spansk gjengivelse av norske modalverb: "ville"; "skulle"; "måtte"; "burde"; "kunne".

* Utdeling av innleveringsoppgave 3. 

12.04.2005      * Innsamling av innleveringsoppgave 3.

Verbets konstruksjon. Innledning, ulike klassifiseringer. Transitive og intransitive setninger: Kriterier for transitivitet. Verb som både kan stå i transitive og intransitive setninger. Pronominale konstruksjoner: Definisjon. Setninger som uttrykker refleksive forhold. 

19.04.2005      * Gjennomgåelse av innleveringsoppgave 3.

Verb med obligatorisk pronomen. Kontrast mellom pronominal og ikke-pronominal konstruksjon. Aktiv og passiv: Generelt. Passiv form av verbet? Passivens eksistensberettigelse i spansk. Agens. 

26.04.2005      Betydningsforskjeller mellom de ulike uttrykkene for passiv. Begrensninger i bruken av passivkonstruksjonene. Hvilken syntaktisk funksjon har se i refleksiv-passive setninger? Upersonlig aktiv: Beskrivelse og diskusjon av konstruksjonen. Når brukes den? 
03.05.2005      Er det grunn til å re-definere passiv? Forsøk på sammenfatning av bruken av se: Identifisering av se. Et generelt prinsipp. Det mest opplagte i konteksten. Se i pronominale konstruksjoner. Se i upersonlige setninger. Prioritering. 
09.05.2005  Otto Prytz' kontor, rom 303 NT  Utdeling av eksamensoppgave   
13.05.2005  Otto Prytz' kontor(?)  Innlevering av eksamensbesvarelser   
02.06.2005  Oppslagstavle i ??? et. NT  Sensuren slås opp   
Publisert 7. mars 2005 21:33