Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet tilegner du deg kunnskap i spansk språk både ved egen vitenskapelig produksjon og ved egne erfaringer gjennom aktiv deltakelse i seminarene. Du får øvelse i en realistisk forskningssituasjon, og eksamen gjenspeiler de viktigste forskningssjangrene - konferanseinnlegg og artikkel.

Ved hjelp av eksempelmateriale (noen publiserte vitenskapelige arbeider) kontekstualiserer vi først filologisk metode (hvordan man nærmer seg og løser problemer innen spansk filologi) og den vitenskapelige diskursen (bestemte verktøy og fremgangsmåter, for eksempel et definert begrepsapparat, en bestemt struktur og argumentasjonsform).

Deretter velger hver student et tema, setter opp et pensum på 500 – 1000 sider i samråd med faglærer og anvender både filologisk metode og den vitenskapelige diskursen på to oppgaver. Oppgavene - én muntlig (konferanseinnlegg i form av videosnutt) og én skriftlig (vitenskapelig artikkel) blir presentert og diskutert i undervisningen. Konferanseinnlegget og den vitenskapelige artikkelen behandler det samme selvvalgte temaet.

 

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du fordypet deg i et selvvalgt tema innenfor spansk filologi og blitt godt kjent med andre temaer gjennom dine medstudenters temavalg
  • kan du gjenkjenne metodiske grep i filologiske forskningsarbeider innen spansk
  • er du kjent med hvordan man fremstiller forskningen skriftlig og muntlig på spansk (diskursanalyse)  
  • har du erfaring med arbeidet fra  vitenskapelig problemstilling til forskningsprodukt
  • har du erfaring med å uttrykke deg vitenskapelig på spansk
  • kan du legge frem et tema innen spansk filologi, både som konferanseinnlegg og artikkel
  • har du fått øvelse i å gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet til medstudenter

Opptak og adgangsregulering

Emnet krever opptak til masterstudieretning spansk, portugisisk og Latin-Amerika. Studenter på tidligere studieretninger innen samme fag kan få opptak til emnet etter henvendelse til studiekonsulenten.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Kombinasjon av seminarer og gruppeveiledning (se den detaljerte timeplanen).

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: deltakelse på 8 av 10 seminarer, derav fremmøte til 2 gruppeveiledninger. I tillegg forventes det at studentene deltar aktivt på seminarene. Undervisningsplanen kan tilpasses etter antall påmeldte studenter. Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse. Vær oppmerksom på at fravær som overskrider 50 % av all obligatorisk undervisning på emnet, i utgangspunktet ikke godkjennes, selv om årsak kan dokumenteres.

Godkjent aktivitet er kun gyldig i inneværende semester.

 

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en mappe som består av to oppgaver basert på et selvvalgt tema innen spansk filologi. Arbeidene i mappen gis ikke karakter hver for seg og vektes ikke, men utgjør samlet grunnlaget for karakterfastsettelse. 

Den ene oppgaven er en etterprøvbar muntlig oppgave på ca. 10 minutter. Den andre er en skriftlig oppgave på 8-10 sider (à 2300 tegn). Bibliografi og eventuell forside kommer i tillegg. Oppgavene kan bearbeides etter veiledning før endelig levering og skal utformes i henhold til gitte normer. Oppgavene må inneholde kildehenvisninger og bibliografi.

Mappeinnlevering foregår i Inspera.

Sensorveiledning.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Spansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2021

Eksamen

Vår 2021

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Spansk eller norsk