SPA4117 – Spansk språk: Tekst og diskursanalyse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet er en innføring i ulike temaer og tilnærminger til diskursanalyse.

Diskursanalyse tar for seg hvordan språk fungerer i kontekst, hvordan språk skaper og/eller er avhengig av forhold mellom personer og institusjoner, og hvordan språk kan være et maktmiddel.

I kurset ser vi på de følgende temaer: innføring i muntlig og skriftlig diskurs; sammenheng i tekst (kohesjon og koherens); kontekst og implisitt mening; polyfoni og sitering; sammenheng og sjanger; narrativ sammenheng, makt og manipulasjon; framing og metafor; diskurs, ideologi og institusjon.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du:

  • forstå og forklare hva diskursanalyse er
  • analysere ulike typer av tekster med utgangspunkt i diskursanalytisk perspektiv
  • reflektere over hvordan en diskurs kan ha en språklig sammenheng og en implisitt eller eksplisitt ideologisk karakter
  • uttrykke deg på en analytisk og faglig måte på spansk og om spanskspråklig diskurs
  • lese og forstå fagstoff på spansk og engelsk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterstudieretning spansk, portugisisk og Latin-Amerika. Studenter på tidligere studieretninger innen samme fag kan få opptak til emnet etter henvendelse til studiekonsulenten.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer seminar i 10 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: I løpet av undervisningen leverer studentene inn to deloppgaver til fastsatte frister for retting og veiledning. Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Godkjent aktivitet er kun gyldig i inneværende semester.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en mappeeksamen. Studentene bearbeider de to deloppgavene og samler dem i én mappe. Mappens samlede omfang skal være på 10 sider (á 2300 tegn).

Sensorveiledning

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Oppgavene skrives på spansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2021

Eksamen

Vår 2021

Samme semester det gis undervisning

Undervisningsspråk

Spansk