SPA4191 – Masteroppgave i spansk, lektor- og adjunktprogrammet

Kort om emnet

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid over et emne valgt i samråd med veileder innen disiplinene spansk språk, spanskspråklig litteratur eller latinamerikanske områdestudier, også i tilknytning til forhold som gjelder spansk som skolefag, dersom det finnes veiledningskompetanse på instituttet. Oppgaven skrives på spansk eller norsk og skal ha et omfang på 80 til 100 sider.

Hva lærer du?

Studentene skal oppøve evnen til kritisk og analytisk tenkning, få innsikt i teori og forskningsmetoder, og skaffe seg en forskningsbasert fordypning som skal dyktiggjøre dem for arbeid i skolen. Arbeidet med oppgaven skal også føre til dypere innsikt i spansk språk og større sikkerhet i bruk av språket.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Opptak til programspesialisering (master) i spansk på Lektor- og adjunktprogrammet.

Undervisning

Det er ingen ordinær undervisning i emnet. Etter at du har inngått veiledningskontrakt med en veileder, får du individuell veiledning som går både på form (språk) og innhold. Skrivetrening som bygger opp under oppgaven, får du fra studie- eller praksisopphold i et spansktalende land eller fra  masteremnene som inngår i graden.

Når du starter veiledningen, fyller du og veileder ut veiledningsavtalen og leverer ett eksemplar til studiekonsulenten. Veiledning er en obligatorisk del av masterstudiet, og veiledningsavtalen må være godkjent før du kan levere masteroppgaven.

Se informasjon om masterstudiet og masteroppgaven.

Eksamen

Innleveringsfrist for masteroppgaven er innen 15. september eller 15. november i høstsemesteret og 15. februar eller 15. mai i vårsemesteret.

Det blir obligatorisk muntlig eksamen for alle som melder seg til masteroppgaven for første gang fra og med våren 2016.

For studenter som har meldt seg til masteroppgaven før våren 2016 er det valgfri muntlig eksamen.

Muntlig eksamen gjennomføres av samme kommisjon som sensurerer masteroppgaven. Eksamen varer i ca. 30 min. Eksamen er kun justerende, du får én samlet karakter.

Informasjon om praktiske rutiner rundt skriving og levering av masteroppgaven ved ILOS.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Masteroppgaven skrives på spansk eller norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Karakterbeskrivelse for SPA4191.

Sensorveiledning for master uten muntlig.

Sensorveiledning for master med muntlig.

Karakteren publiseres på Studentweb senest åtte uker etter innleveringsfristen. Kommisjonen gir kandidaten en skriftlig begrunnelse for karakterfastsettingen. Kandidaten får begrunnelsen tilsendt i posten etter at sensuren har falt.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Hvis du ikke får levert oppgaven i tide, må du søke om et ekstra semester. Søknaden rettes til Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Individuell veiledning.

Eksamen

Vår og høst