SPA4490 – Masteroppgave i oversettelse - spansk

Kort om emnet

Masteroppgaven i oversettelse er et selvstendig forskningsprosjekt på 30-50 sider basert på din godkjente prosjektskisse. Oppgaven kan skrives med enten en språkvitenskapelig eller litterær tilnærming.

Dersom du velger en praktisk tilnærming, gjør du en oversettelse fra spansk til norsk og skriver en kommentar.  Kommentaren skal diskutere både praktiske og teoretiske problemstillinger forbundet med oversettelsen.

Dersom du velger en oversettelsesvitenskapelig tilnærming, vil oppgaven bestå av en systematisk undersøkelse og teoretisk drøfting av en oversettelsesvitenskapelig problemstilling, eksemplifisert med andres og eventuelt også egne oversettelser.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet:


• har du fordypet innsikt i og kan selv gjøre oversettelsesfaglige vurderinger
• kan du arbeide selvstendig med oversettelser, både praktisk og teoretisk
• kan du utvise praktiske oversetterferdigheter på et høyt nivå
• kan du anvende oversettelsesfaglig teori og metode kritisk og analytisk
• har du innsikt i kontrastive problemstillinger
• har du innsikt i spansk språk og litterær stilistikk på et høyt nivå

Karakteren din viser i hvilken grad du har oppnådd læringsutbyttet for dette emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Det er ingen ordinær undervisning i emnet.

IBER4000 – Hvordan skrive masteroppgave i spansk eller portugisisk skriver du en prosjektbeskrivelse som gir grunnlag for tildeling av veileder. Etter at du har inngått veiledningskontrakt med en veileder, får du individuell veiledning under arbeidet med oppgaven.

Merk at det å få veiledning er en obligatorisk del av masterstudiet og at veiledningskontrakten må være godkjent før masteroppgaven kan leveres.

Her finner du veiledningsavtalen med retningslinjer.

Se informasjon om masterstudiet og masteroppgaven.

Eksamen

Innleveringsfrist for masteroppgaven er innen 15. september eller 15. desember i høstsemesteret og 15. februar eller 1. juni i vårsemesteret.

Informasjon om praktiske rutiner rundt skriving og levering av masteroppgaven ved ILOS.

Det er viktig at du legger ved teksten du har oversatt. Du velger selv om du vil trykke den i oppgaven, eller levere den løs ved siden av. Hvis det siste, må den leveres i to eksemplarer.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Spansk og norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Karakterbeskrivelse for SPA4490.

Sensorveiledning for master uten muntlig.

Karakteren publiseres på Studentweb senest åtte uker etter innleveringsfristen. Kommisjonen gir kandidaten en skriftlig begrunnelse for karakterfastsettingen. Kandidaten får begrunnelsen tilsendt i posten etter at sensuren har falt.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Individuell veiledning

Eksamen

Vår og høst