Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler den språkhistoriske utviklingen fra latin til de moderne romanske språkene det undervises i ved Universitetet i Oslo (fransk, italiensk, portugisisk og spansk). De viktigste dialektene i disse fire språkområdene behandles også. Emnet gir en språkhistorisk oversikt innen språklærens ulike felt (fonologi, morfologi, syntaks og semantikk) og kjennskap til teksttyper og litterære genre i de fire språkområdene. Pensum består av en teoridel og av et lite utvalg eldre tekster, som varierer etter hva som er studentens hovedspråk.

Emnet forutsetter gode kunnskaper i enten fransk, italiensk, portugisisk eller spansk, så vel skriftlig som muntlig. Det er også ønskelig med kjennskap til dette språkets fonologi. Emnet egner seg særlig for studenter med kjennskap til flere romanske språk og/eller til latin.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet: 

  • har du kjennskap til hovedtrekkene i den språkhistoriske utviklingen fra latin til de moderne romanske språk
  • kan du gjøre rede for de viktigste mekanismene i språkendringsprosessen fra latin til moderne romanske språk (italiensk, fransk, spansk og portugisisk)
  • kan du gjøre rede for og forklare viktige enkeltfenomen i denne utviklingen
  • kan du anvende den relevante språkhistoriske fagterminologien
  • kan du beskrive det språkhistoriske dokumentasjonsgrunnlaget, dvs. de viktigste formene og genrene i de romanske språkenes middelalder-tekst

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterstudiet i italiensk, fransk, spansk, portugisisk eller annet relevant masterprogram.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet forutsetter gode kunnskaper i enten fransk, italiensk, portugisisk eller spansk, så vel skriftlig som muntlig.

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 1 time seminar i 14 uker. De to siste undervisningsukene går undervisningen i mindre grupper med tekstlesning på studentens hovedspråk. 

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet:

  • Emnet har obligatorisk oppmøte 11 av 14 ganger. 
  • I tillegg må studenten bestå en muntlig kvalifiseringsoppgave. Faglærer informerer om denne ved semesterstart. Aktivitetene må være godkjent av faglærer før eksamen.

Les mer om retningslinjer for obligatoriske aktiviterer her.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse. Vær oppmerksom på at fravær som overskrider 50 % av all obligatorisk undervisning på emnet i utgangspunktet ikke godkjennes, selv om årsak kan dokumenteres.

 

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en muntlig eksamen på 20-30 minutter. Eksamen kan ta utgangspunkt i en tekst som er gjennomgått. Den gjennomføres av faglærer og oppnevnt sensor.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk