Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et tilbud til studenter som trenger grunnleggende ferdigheter i tysk. Hovedvekten legges på tekstforståelse. Undervisningen bygger på lesetrening, oversettelse til norsk, resymering og kommentering av tyske tekster, både sakprosa og litterære tekster, og på formidling av hovedforskjeller mellom norsk og tysk, i ordforråd, formlære, syntaks, semantikk og stilistikk.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet, har du:

  • kjennskap til viktige særtrekk i tysk.
  • solid leseferdighet, slik at du kan forstå og behandle tyske tekster i et videregående studium eller i andre sammenhenger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Undervisningen forutsetter at du har minst nivå II (eller tilsvarende) fra videregående skole med karakteren 4 eller bedre.

Undervisning

Undervisningen går over hele semesteret og vil i hovedsak foregå som forelesninger (én time per uke) og seminararbeid (en dobbelttime per uke) med tekstgjennomgåelse og øvelser, i alt 3 uketimer i 12 uker. I første undervisningsuke vil det bli gitt et konsentrert oppfriskningskurs i tysk grammatikk. Det er lagt inn en to ukers undervisningsfri periode for arbeid med oppgaveskriving.

Emnet forutsetter at du deltar aktivt i undervisningen, også i den delen som organiseres i Fronter. Gruppeveiledning, IKT-basert arbeid og videosesjoner kommer i tillegg.

Det er obligatorisk å møte til minst 75% av undervisningen. Ytterligere gyldig fravær må dokumenteres (kontakt eksamenskonsulenten). Det er også obligatorisk å levere følgende 4 skriftlige arbeider:

  • 3 oppgaver, hver på inntil 1 side à 2300 tegn.
  • 1 oppgave på inntil 3 sider à 2300 tegn.

Oppgavene leveres til faglærer innen oppgitte frister. Faglærer gir respons på oppgavene og må godkjenne oppmøte og oppgaver før du kan fremstille deg til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen er en skoleeksamen på 4 timer.

De obligatoriske aktivitetene må være godkjent av faglærer før du kan fremstille deg til eksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/TYSK1101/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdagen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Studenten anses å ha fremstilt seg til eksamen dersom hun/han ikke har trukket eksamensmeldingen sin i StudentWeb innen en gitt frist

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i inneværende semester og de to neste semestrene emnet blir gitt. Det er studentens ansvar å holde seg orientert om eventuelle endringer i pensum og undervisningsopplegg. Følg med på semestersiden.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk og tysk