Dette emnet er nedlagt

TYSK2323 – Tysk litteratur: Friedrich Hölderlins forfatterskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et fordypningsstudium i Friedrich Hölderlins forfatterskap. Hölderlin - særlig kjent for sine store dikt og for romanen Hyperion – fikk liten anerkjennelse mens han levde, men desto større betydning etter gjenoppdagelsen ved begynnelsen av forrige århundre. Lesningen av Hölderlin fikk rekkevidde langt utover Tysklands grenser, og særlig modernistene ble opptatt av ham; han fikk etter hvert ry som dikternes og filosofenes dikter. Hölderlin er imidlertid ikke bare en tidlig ’modernist’ og språkfornyer, men også en forfatter med sterk tilknytning til så vel antikken som til sin samtids viktige politiske og litterære bevegelser. Greske forbilder, den franske revolusjonen, den tyske romantikken og idealismen hører således med til den sammensatte konteksten Hölderlin skriver i. Emnet vil gjennom både tekstanalyse og resepsjonshistorie vise hvordan Hölderlin fikk sin helt spesielle plass i vestens litteraturhistorie.

Hva lærer du?

Gjennom arbeidet med Hölderlins forfatterskap får studentene innsikt i en sentral del av den tyske litteraturhistorien og i den viktige epoken rundt 1800, både litterært og kulturhistorisk. Videre lærer studentene å fortolke avanserte, litterære tekster. I tillegg til tekstanalytisk kompetanse får studentene øvelse i skriftlig formidling av litterære problemstillinger på tysk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Studentene bør ha kunnskaper som tilsvarer kompetansemålene for emnet TYSK1300 – Tyskspråklig litteratur etter 1945.

Undervisning

Undervisningen blir gitt som seminarundervisning, normalt to timer i 14 uker. I tillegg kommer lese- og skriveuker. Undervisningen forutsetter aktiv deltakelse fra studentene. Til hver seminartime skal en nærmere angitt tekst være lest.

I løpet av undervisningen leverer studentene inn tre deloppgaver til fastsatte frister for retting og veiledning.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er mappeinnlevering. Studentene velger ut og bearbeider to av deloppgavene og samler dem i en mappe som leveres innen fristen fastsatt på semestersiden. Mappens samlede omfang skal være på 10 sider à 2300 tegn. Oppgavene skal skrives på tysk. Litteraturhistoriske kunnskaper, analytiske ferdigheter og språk vektes likt.

Eksamensspråk

Tysk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2011

Deretter uregelmessig

Eksamen

Vår 2011

Deretter uregelmessig

Undervisningsspråk

Tysk