TYSK4090 – Masteroppgave i tysk, Lektorprogrammet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgaven skal omfatte 80 til 100 sider og være et selvstendig arbeid om et undervisnings- og læringsrelevant emne fra tysk språk, litteratur eller kulturkunnskap eller andre forhold som gjelder tyskfaget i skolen. Emne og problemstilling for oppgaven velger studenten i forståelse med veileder, og bør så langt det er forenlig med studentens interesser, utgå fra et av de seminarene som tilbys i løpet av masterstudiet.

Se Informasjon om masterstudiet og masteroppgaven

Hva lærer du?

Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studenten på teoretisk og metodisk sikker basis tilegne seg dyp innsikt i det emnet som han/hun har valgt for oppgaven. Arbeidet med masteroppgaven gir studentene en oppøving av analytisk evne og ferdighet i å trekke ut relevante opplysninger fra en omfattende kunnskapsmengde.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til masterspesialisering i tysk på Lektor- og adjunktprogrammet. Studentene søker masterspesialisering i faget.

Undervisning

Det gis individuell veiledning. "Retningslinjer for veiledning av masteroppgaver ved Det humanistiske fakultet" finner du her

Veiledningsavtalen fylles ut og leveres til studiekonsulenten. Merk at det å motta veiledning er en obligatorisk del av masterstudiet og at veiledningsavtalen må være godkjent før masteroppgaven kan leveres.

Eksamen

Oppgaven leveres til fastsatte frister i semesteret. Den blir vurdert av en eksamenskommisjon med én intern og én ekstern sensor og bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Det er obligatorisk å levere masteroppgaven i fulltekst til DUO. Les mer om innlevering av masteroppgaven

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Tysk

Karakterskala

Karakteren publiseres på Studentweb senest åtte uker etter innleveringsdato.

Kommisjonen vil gi studentene en skriftlig begrunnelse for karakterfastsettingen. Studentene får begrunnelsen tilsendt i posten etter at sensuren har falt.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Hvis du ikke får levert oppgaven i tide, må du søke om et ekstra semester. Søknaden rettes til UV-fakultetet. Søknadsskjema finner du her:

http://www.uv.uio.no/studier/admin/masteroppgave/permisjon/

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Eksamen

Vår og høst