Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter praktiske øvelser – skriftlig og muntlig – i tekstproduksjon (essay, sammenfatning og oversettelse) og en innføring i tekstlingvistikk, tekstanalyse og stilistikk anvendt på autentiske tyske tekster av forskjellig type og vanskelighetsgrad.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet, har du:

  • utviklet dine evner til å forstå tyske sakprosatekster av relativt høy språklig vanskelighetsgrad.
  • du kan uttrykke deg variert og presist på tysk både skriftlig og muntlig med høy grad av grammatisk og idiomatisk korrekthet.
  • du kan identifisere og vurdere stilistiske karakteristika ved autentiske tyske tekster av forskjellig art.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Deltakelse på emnet forutsetter opptak på:

  • masterprogrammet i språk, studieretning tysk språk, tysk litteratur eller Tyskland-studier
  • Lektorprogrammet
  • annet relevant masterprogram.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Pensumlitteraturen er hovedsakelig på tysk.

Overlappende emner

Emnet erstatter Tysk 400 Praktisk tysk og stilistikk i storfagstillegget i tysk /1. semester tysk hovedfag i studieordning av 2000.

Undervisning

Undervisningen vil foregå som seminarer med normalt 2 uketimer i 12 uker. Seminaret forutsetter at du deltar aktivt i undervisningen. Det forutsettes aktiv deltakelse også i den delen av undervisningen som organiseres i Fronter.

Det er lagt inn en to ukers undervisningsfri periode for arbeid med oppgaveskriving.

For å kunne fremstille deg til eksamen, må du møte opp til minst 80% av undervisningen. Ytterligere fravær må dokumenteres til eksamenskonsulenten.

I løpet av semesteret leverer du jevnlig inn skriftlige oppgaver som faglærer gir respons på.
Ved slutten av semesteret samler du fire skriftlige oppgaver i en mappe:

  • en oversettelse fra norsk til tysk
  • et essay
  • en sammenfatning
  • en stilistisk tekstanalyse. Tekstanalysen kan være kombinert med oversettelse fra tysk til norsk.

Oppgavene skal til sammen ha et omfang på ca. 10 sider, og leveres innen oppgitte frister.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er mappen med de fire oppgavene. Når du leverer endelig mappe, må du samle disse til ett dokument (skill delene ved sideskift). Vurderingen gjøres på grunnlag av den innleverte mappen. Innleveringsoppgavene skal måle studentenes teoretiske kunnskaper og skriftlige ferdigheter.

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Deloppgavene som inngår i mappen er ikke gyldige i mer enn ett eksamenssemester. Ved nytt forsøk etter trekk fra eksamen eller ikke bestått eksamen må studenten få nytt opptak til undervisningen og skrive og levere nye deloppgaver.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Siste gang høsten 2014

Eksamen

Siste gang høsten 2014

Undervisningsspråk

Tysk