Dette emnet er nedlagt

TYSK4122 – Tysk språk: masteremne: Modus und Modalität

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir beskrivelser og analyser av modale uttrykk i tysk, med hovedvekt på konjunktiv, modalverb og (modal) tempusbruk og interaksjon mellom forskjellige språklige midler. Emnet tar også opp kontrastive aspekter.

Hva lærer du?

Studentene skal ha en god forståelse av, og innsikt i, modalitet i videre forstand. De skal bli fortrolige med grammatisk-lingvistiske beskrivelser. De skal også forbedre sine skriftlige og muntlige ferdigheter, både generelt og med tanke på vitenskapelig fremstilling og argumentasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i språk, studieretning tysk språk, Lektor- og adjunktprogrammet, eller annet relevant program.

Undervisning

Undervisningen strekker seg over et helt semester og gis som forelesning/seminar med 2 uketimer i 10 uker. I tillegg kommer undervisningsfrie uker til selvstudium og oppgaveskriving.

Studentene forventes å delta aktivt i undervisningen. Før studenten får anledning til å fremstille seg til eksamen, skal vedkommende enten holde et obligatorisk foredrag på 30 minutter som må godkjennes av faglærer.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingsformen på emnet er enten en semesteroppgave på ca. 8 sider som er en skriflig versjon av det obligatoriske foredraget.

Semesteroppgaven/ekamen vurderes både innholdsmessig og språklig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

tysk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2007

Eksamen

Høst 2007

Undervisningsspråk

tysk