Dette emnet er nedlagt

TYSK4331 – Tysk litteratur, fordypningsstudium: Det 20. århundre - Sveitsisk litteratur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil omfatte genre eller forfatterskap eller sentrale temaer eller gjennomgående tendenser som har satt sitt preg på det 20. århundrets litteratur. Man kan fordype seg i et smalere emne, men det vil også bli anledning til å studere de større linjene i den moderne litteraturen.

Hva lærer du?

Etter fullført kurs skal studentene ha fordypet sin innsikt i sentrale aspekter og særtrekk ved den tyskspråklige moderne litteratur. Man vil legge vekt på å studere de enkelte verkene både i deres estetiske egenart og i deres historiske og åndshistoriske egenart. Emnet omfatter et større pensum, i tekstutvalg og/eller teori knyttet til dette, enn TYSK2331 – Tysk litteratur, fordypningsstudium: Det 20. århundre - Sveitsisk litteratur (nedlagt).

Undervisningen skal også bidra til å forbedre studentenes evne til å forstå tysk og uttrykke seg på tysk skriftlig og muntlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forelesninger er åpne for alle. Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter opptak til masterprogrammet i litteratur, estetikk, LAP eller annet relevant program.

Undervisning

Våren 2010 vil emnet gis som et leseemne.

Undervisningen strekker seg over et helt semester med 2 uketimer i 14 uker. Undervisningen blir gitt i form av seminar.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Alle deltakerne må i løpet av semesteret gi et muntlig framlegg av utkastet til semesteroppgaven som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i CF. Studenter som ikke behersker CF, må gå på kurs hos Student-IT.

Vurderingen gjøres på grunnlag av en semesteroppgave på ca. 10 sider à 2300 tegn. Studentene finner problemstilling for semesteroppgaven selv. Oppgaven må ha med noe teori. Oppgaven skrives på tysk og leveres innen fastsatt frist.

Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en Obligatorisk erklæring vedr. fusk

Eksamensspråk

Semesteroppgaven skrives på tysk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2010

Høst 2008

Eksamen

Vår 2010

Høst 2008

Undervisningsspråk

Tysk