Dette emnet er nedlagt

TYSK4500 – Tysk kulturkunnskap: Masteremne

Kort om emnet

Emnene er hovedsaklig rettet mot (A) en epoke (feks. Tyskland i dag), (B) et spesialtema (feks. nasjonalisme og identitet) eller (C) en teori (feks. kulturteori) eller en metode (feks. emprisk forskning).

Hva lærer du?

Studentene skal gjennom emnene tilegne seg dyptgående innsikt i de politiske, samfunnsmessige og kulturelle forhold i de tyskspråklige land, samt et reflektert forhold til teorier og metoder innenfor kulturkunnskap. Videre skal studentene forbedre sine språklige ferdigheter både skriftlig og muntlig slik at de kan uttrykke seg variert og presist på tysk med høy grad av grammatisk og idiomatisk korrekthet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i Europeiske og amerikanske studier, studieretning tysk kulturkunnskap, Lektor- og adjunktprogrammet, eller annet relevant masterprogram.

Undervisning

Undervisningen i emnene strekker seg over et semester og gis som forelesning/seminar med normalt 2 uketimer i 10 uker. I tillegg kommer undervisningsfrie uker til selvstudium og oppgaveskriving. Alle deltakerne må bidra med et obligatorisk muntlig innlegg i seminartimene som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes både innholdsmessig og språklig på grunnlag av en semsteroppgave på ca. 10 sider.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Semesteroppgaven skrives på tysk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Tysk