Praksisplass

Generell informasjon om emnet står i emnebeskrivelsen. Det er viktig å gjenta at hospitering arbeidet i bedriften forutsetter heltidsarbeid i mars og april, slik at det ikke vil være mulig å ta andre emner ved IMK med undervisning i mars og april. Det er lagt opp til at studenter kan velge MEVIT3005 ved IMK denne våren, som ikke kolliderer med praksisplassemnet.
 
Før utplasseringen vil studentene som tas opp få felles undervisning, bl.a. i prosjektarbeid og CV-skriving. CV-ene som utarbeides danner utgangspunkt for søknad om hospitering ved bedriften. Arbeidet i bedriften lønnes ikke, men er en del av arbeidet studenten får uttelling for i form av studiepoeng. IMK har utarbeidet en liste med mulige arbeidssteder som utgangspunkt for hospitering. I tillegg kan studentene selv komme med ønsker om bedrift de vil arbeide i utover disse. Det er imidlertid viktig å påpeke at studenten ikke skal ta kontakt med bedriften selv, uten at dette er avklart med IMK. Når det tas kontakt med bedriften skal studenten ha ferdig en CV, og IMK og bedriften undertegner så en kontrakt om arbeidet.

Nærmere informasjon om felles undervisning o.l. gis på emnesiden og ved oppstart av undervisningen.