Pensum/læringskrav

* NB! Artikler merket med # er kompendier

Collins, Richard (1994) Broadcasting and the Single European Market, John Libbey

Doyle, Gillian (2002) Media Ownership, London: SAGE

Humphreys, Peter (1996) Mass media and media policy in Western Europe, European Policy Research Unit Series, Manchester: Manchester University Press (kap 1-5/s1-198)

Papathanassopoulos, Stylianos (2002) European Television in the Digital Age, Cambridge: Polity Press (kap 1-6/s1-145)

# Fagerjord, Anders, Faltin Karlsen, Arnt Maasø, Tanja Storsul og Trine Syvertsen (2005) ”Vennlige visjoner for digital-tv. NTVs framtidsbeskrivelse som retorikk”, i Norsk medietidsskrift, Årg 12 nr 2 s94-115

# Storsul, Tanja (2003) ”Norsk telepolitikk – ambisjoner og interesser på kryss og tvers? s141-159 i Helge Godø (red) IKT etter dotcom-boblen, Oslo: Gyldendal Adademisk

# Storsul, Tanja (2006) ”Bottlenecks as Positions of Power. Ambiguities and Continuities in Television Policies”, Conference Paper, Cost A20 Conference, Delphi, Greece 26-28 April 2006.

# Mansell, Robin (2004) ”Political economy, power and new media” i New Media & Society, Vol 6, nr 1 s 96-105

Directive 97/36/EC of the European Parliament and of the Council of 30 June 1997 amending Council Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities Television without frontiers directive

COM(2005)646 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council Amending Council Directive 89/553/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities, Commission of the European Communities 13.12.2005 web

LOV om eierskap i medier (medieeierskapsloven) LOV-1997-06-13-53 web

Moderniseringsdepartementet (2005) eNorge 2009 Det digitale spranget, IT-politisk handlingsplan web (erstattes av stortingsmeld om IT-pol hvis denne kommer i tide)

Ot.prp.nr. 46 (2005-2006) Om lov om endringar i lov 13. juni 1997 nr. 53 om eierskap i mediene (medieeierskapsloven), Kultur- og kirkedepartementet, 24.3.2005 web

Innst.S.nr. 142 (2001-2002) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om St.me.d.nr.57 (2000-2001) I ytringsfrihetens tjeneste. Mål og virkemidler i mediepolitikken, Stortinget 18.4.2002 web

St.meld.nr. 57 (2000-2001) I ytringsfrihetens tjeneste. Mål og virkemidler i mediepolitikken, Kulturdepartementet, 28. september 2001 web

Anbefalt lesning

Trine Syverten (2004) Mediemangfold - Styring av mediene i et globalisert marked, Kristiansand: IJ-forlaget (Syvertsens bok er pensum på MEVIT1310 og legges derfor ikke opp som pensum på dette kurset. Den anbefales imidlertid sterkt til de som ikke allerede har lest den - og som repetisjon for de som har lest den tidligere.)

Publisert 21. juni 2006 20:15 - Sist endret 8. sep. 2006 12:47