Welcome to the course "Post-War …

Welcome to the course "Post-War Musical Modernism"

The traumatic events of the Second World War had a massive effect on music. In its wake, composers sought to break from the past in order to start afresh, seemingly reinventing music from first principles and creating new and complex works. For this reason, the music of this period sometimes seems inaccessible. However, beyond this infamous and, in certain ways, misguided understanding of post-war modernist music lies a music of incredible variety and expressive force. By understanding the principles and motivation behind it, and the issues to which it provides a response, we gain a greater insight into the rich diversity of these works and also the wider issues of culture and society. This module explores the trends and stylistic developments in music and the works and oeuvres of central composers since 1945 up to the present day.

Students will learn about various trends, from high modernist serial techniques, to spectralism, minimalism, Dada and the Happenings movement, avant-garde musical theatre, electronic music, and changing performance practices. In analysing the music, special attention will be paid to the historical and cultural circumstances in which the music was written and in which we listen to it today.

Examples from the music of the following composers feature in this module: Ligeti, Boulez, Cage, Berio, Stockhausen, Feldman, Kagel, Grisey, Saariaho, Cardew, Glass, Reich, Takemitsu, Zimmermann, Ferneyhough, Murail, and Nordheim.

Velkommen til emnet "Etterkrigsmodernisme"

De traumatiske hendelsene under 2. verdenskrig hadde en dyptgående virkning på musikken. I kjølvannet av krigen ville komponistene bryte med fortiden for å starte på nytt, og fant tilsynelatende opp musikken på nytt igjen ut fra nye grunnprinsipper, og skapte innovative og komplekse verker. Derfor kan musikken fra denne perioden av og til virke utilgjengelig. Men hvis vi ser forbi denne beryktede og på visse måter feilslåtte måten å forstå den modernistiske etterkrigsmusikken på, finner vi musikk med en utrolig variasjonsbredde og uttrykkskraft. Ved å forstå prinsippene og motivasjonen bak den, og responsen den gir til visse aktuelle spørsmål, får vi bedre innsikt i variasjonsrikdommen i disse verkene og også i de større spørsmålene ved kulturen og samfunnet. Emnet utforsker strømningene og den stilmessige utviklingen i musikken og verkene til sentrale komponister fra 1945 og fram til i dag.

Studentene vil lære om en rekke forskjellige strømninger, fra høymodernistiske serielle teknikker, til spektralisme, minimalisme, Dada og ”Happenings”-bevegelsen, avant-garde musikkteater, elektronisk musikk og en oppføringspraksis i endring. I analysen av musikken skal vi legge spesiell vekt på de historiske og kulturelle omstendighetene musikken ble til under, og som virker inn når vi hører på den i dag.

Emnet vil ta opp eksempler fra musikken til blant annet følgende kompoinster:

Ligeti, Boulez, Cage, Berio, Stockhausen, Feldman, Kagel, Grisey, Saariaho, Cardew, Glass, Reich, Takemitsu, Zimmermann, Ferneyhough, Murail og Nordheim.

Published June 9, 2012 5:05 PM - Last modified Apr. 16, 2013 1:15 PM