This course is discontinued

Pensum/læringskrav

Metodologisk emne: Historie, analyse, estetikk – pensum: Historiografi Tar primært opp metodologiske problemer i musikkhistorieskrivningen, men åpner også for å se nærmere på eksemplariske musikkhistoriske fremstillinger. Gary Tomlinson: «The Web of Culture: A Context for Musicology», in: Music and Historical Critique. Selected essays, (Ashgate; London) 2007, pp. 1 – 14. Leo Treitler: «What kind of story is history», in: Music and the Historical Imagination Rock Criticism from the Beginning. Amusers, bruisers and cool-headed cruisers. (New York: Peter Lang). Lydia Goehr: The Imaginary Museum of Musical Works. An Essay in the Philosophy of Music, Revised Edition, (Oxford UP) 2007. Tekstutvalg. Carl Dahlhaus: Foundations of Music History, (Cambridge UP) 1993, «Kap. 2: The Significance of Art: Historical or Aesthetic?», pp. 3 – 18. Deveaux, Scott. 1995. ''Constructing the Jazz Tradition'. In Gabbard, Krin (ed.) Jazz Among the Discourses, 483 - 512. (Durham and London: Duke University Press)

Musikkanalyse Tar for seg metodologiske spørsmål, men hovedvekten vil ligge på gjennomgang av eksemplariske analyser i alle sjangre, som også er instruktive mht. teoretisk problematisering av analysefeltet. Dekker klassisk kunstmusikk, samtidsmusikk, jazz og populærmusikk. Dekker videre partituranalyse og overgangen til fremføringsanalyse. Ca. tre artikler til hver gang. 1. Analyse av klassisk kunstmusikk og samtidsmusikk:

 • Kerman, Joseph (1980): "How We Got Into Analysis, and How to Get Out". In: Critical Inquiry, Winter 1980, Chicago, pp. 311–331.
 • Rosen, Charles (1986): “The Piano Music”. In: Pierre Boulez – A Symposium (ed. William Glock). London: Eulenburg, pp. 85–98.
 • McClary, Susan (1992): “Narrative Agendas in «Absolute» Music: Identity and Difference in Brahms’s Third Symphony”, In: Musicology and Difference (ed. Ruth A. Solie). Berkeley: University of California Press, pp. 326–344.

2. Fremføringsanalyse/“performativ vending”:

 • Kap. 4 in: Middleton, Richard (1990): Studying Popular Music. Philadelphia:
Open University Press, pp. 103–126.
 • Cook, Nicholas (1999): “Analysing Performance and Performing Analysis”. In: Rethinking Music (eds. Nicholas Cook and Mark Everist). Oxford: Oxford University Press, pp. 239–261.
 • Guldbrandsen, Erling E. (2006): “Modernist Composer and Mahler Conductor. Changing Conceptions of Performativity in Boulez”. In: Studia Musicologica Norvegica 32, 2006 (ed. Stan Hawkins), pp. 140–168.

3. Analyse av populærmusikk:

 • Kap. 4 in: Moore, Allan F. (2001): Rock: The Primary Text – Developing a
Musicology of Rock. Hants: Ashgate, pp. 119-80.
 • Kap. 2 in: Danielsen, Anne (forthcoming 2010): Musical Rhythm in the Age of Digital
Reproduction. Farnham, Surrey: Ashgate (ca. 20 p).
 • Walser, Robert (1995): “Out of Notes: Signification, Interpretation, and
the Problem of Miles Davis”. In: Jazz Among the Discourses (ed. Krin Gabbard). Durham/London: Duke University Press, pp. 165–88.

Kildekritikk Angår forholdet til artefakter, tekster og til edisjon Knut Kjeldstadlid: Fortida er ikke hva den en gang var - en innføring i historiefaget. Oslo:Universitetsforl., 21999. Kapitlene: "Historiografi - Fra myte til vitenskap" (s. 51-62) samt: "Kildegransking" "Å tolke tekster - kvalitative teknikker" "Tegn og tale - nytt materiale tatt i bruk" "Å rekonstruere fortida" (s. 169-227)

Estetikk Dette feltet presenteres, meget konsentrert: hva har vært tenkt, musikkestetisk, men også systematisk (spørsmål som verdisetting, musikkerfaringens status etc.)

 • Eduard Hanslick: «Om det musikalsk-skjønne. Et bidrag til revisjon av tonekunstens estetikk»,
(utdrag på 4 sider), i Kjersti Bale og Arnfinn Bø-Rygg red.: Estetisk teori. En antologi, Oslo 2008.
 • Theodor W. Adorno: «Vakre steder» (39 sider) og «Framgemnt om musikk og språk» (8 sider), fra Theodor W. Adorno Musikkfilosofi, Pax, Oslo 2003.
 • Roland Barthes: «Rasch» (11 sider, inkludert mange noteekss.), fra Roland Barthes: I tegnets tid. Utvalgte artikler og essays, Pax, Oslo 1994
 • Carl Dahlhaus: «Geschichtliche Voraussetzungen» (12 sider) og «Kriterien»(24 sider) fra Musikästhetik, Köln 1967.
 • Stephen Davis: «Music» (22 sider), fra Jerrold Levinson ed.: The Oxford Handbook of Aesthetics, Oxford 2003.

Hermeneutikk/Fortolkningsteori Angår utviklingen av metodologiske nivåer i fortolkningsteoriens historie frem til i dag.

 • «Hermeneutics» (5 spalter), artikkel av Gerald L. Bruns i Encyclopedia of Aesthetics, vol.2, Oxford 1998.
 • Hans Georg Gadamer: «Opphøyelsen av forståelsens historisitet til hermeneutisk prinsipp» (19 sider) og «Estetikk og hermeneutikk» (8 sider), begge fra Sissel Lægreid og Torgeir Skorgen red.: Hermeneutisk lesebok, Spartacus, Oslo 2001.
 • Leo Treitler: «Hermeneutics, exegetics, or what?» (ca. 25 sider).
 

Published Feb. 2, 2011 10:11 AM - Last modified Feb. 2, 2011 10:13 AM