DRI 1002: IKT og Informasjonssøking

 

3.  Obligatoriske oppgave: Vurdering og bruk av Informasjon

 

Denne oppgaven baseres seg på pensum i 3. bolk i kurset. Dere kan bygge på arbeidet dere gjorde i de to andre obligatoriske oppgaven.

 

Hittil har dere søkt etter og vurdert informasjon på Internett og andre kilder på generelt grunnlag. Dersom dere skal lete etter og anvende faglige (vitenskapelige) informasjonskilder innen en bestemt disiplin, krever dette mer faglig spesifikke kriterier og vurderingsformer. F eks. skal dere lete etter litteratur som beskriver fortolkning av en lovtekst, vil det være fornuftig å søke i juridiske kilder, og ikke en tilfeldig journalist som kommenterer en konkret sak.

 

Oppgave 1

På Internett finner dere alle typer informasjon, fra vitenskapelige artikler til avisartikler, leserinnlegg, skjønnlitteratur med mer.

Drøft når og hvordan dere kan bruker følgende kilder i arbeidet med studiet.

i)                    Vitenskapelig artikkel eller bok

ii)                   En artikkel du finner på Universitetets nettsted (www.uio.no)

iii)                 Avisartikkel

iv)                 Leserinnlegg

v)                  En organisasjon sitt nettsted.

 

Oppgave 2

Velg et tema/problemstilling som er relevant for dette kurset. Finn hver av dere 3 artikler på Internett som belyser dette temaet hhv fra et informatisk, samfunnsvitenskapelig og juridisk perspektiv. Artiklene skal være faglig kvalitetssikret.

a) Redegjør for hvordan dere har funnet fram til artikkelen og vurdert den faglige kvalitet. Drøft hvilken rolle ulike typer portaler kan spille i dette arbeidet.

 

b) Drøft artiklene hver for seg og i sammenheng med hverandre.

 

I besvarelsen stiller vi krav til at dere refererer kilden på en korrekt måte, dvs. slik det er beskrevet i Vade me cum

 

Oppgave 3

Gjør en kort oppsummering av kurset – hva dere har lært – og kom gjerne også med kritikk av kurset!

 

Oppgaven kan besvares enten som gruppeoppgave eller som individuelle oppgaver.

 

En nærmere presisering av oppgaven vil bli gitt i seminargruppene.