DRI1002: IKT og informasjonssøking - vår 2004

Læringsmål

Studentene skal få en grunnleggende forståelse av og kunne mestre av teknologien, og settes i stand til å finne fram i ulike typer nettbasert kildemateriale. De skal også lære å kritisk vurdere bruken av digitalt og papirbasert kildemateriale.

Konkrete læringsmål

-           Ha kunnskaper til Internett sin oppbygning og funksjonsmåte.

-           Kjenne til prinsipper og det rettslige grunnlaget for ytringsfriheten, informasjonsfrihet og offentlighet, og videre sentrale forutsetninger for at ytringsfriheten og offentligheten skal være reell for innbyggerne.

-           Kunne drøfte hvordan Internett på ulike måter innvirker på ytringsfriheten og offentlighet

-           Ha kunnskaper om søking i databaser og fritekst, spesielt søking på Internett og hvordan søkemotorene virker på et overordnet nivå

-           Kjenne noe til bibliotekenes og arkivenes informasjons- og klassifikasjonssystemer, og hvilke rolle disse har i forhold til elektronisk tilgjengelig informasjon.

-           Kjenne til viktige prinsipper for vurdering og bruk av kildemateriale og likeledes prinsipper for god kildekritikk.

 

Omfanget og dybden i kravene til kunnskap og konkrete ferdigheter konkretiseres av pensumstoffet og forelesningene.