Pensum/læringskrav

Bøker

Bertnes, Pål: Faglig Informasjon på Internett. Kvalitet og Kildekritikk, 2003. Abstrakt Forlag. Kap. 2, 4-8. 120 sider.

Liestøl, G. og T. Rasmussen: Digitale medier, 2003. Universitetsforlaget. Kap. 1-5, 9-12, 14. 160 sider.

Annet pensum

NOU 1999:27: Ytringsfrihed bør finde sted, Kap. 2 . Hvorfor ytringsfrihet.

NOU 1999:27: Ytringsfrihet bør finde sted, Avsnitt 5.4. Lovbestemmelser om åpenhet.

NOU 2003:30: Ny Offentlighetslov, Kapittel 3. Regler om offentlighet og åpenhet - dagens offentlighetslov.

NOU 2003:30: Ny Offentlighetslov, Kapittel 17. Innsynsprosessen.

NOU 2003:30: Ny Offentlighetslov, Katpittel 18. Nye former for åpenhet - elektronisk tilgjengeliggjøring av offentlige journaler og dokumenter på nett.

Kompendium

Bertnes, Pål A. & Halvor Kongshavn: Praktisk rettskildelære. En innføring. (utdrag), ISBN: 82-417-0748-7. En web-versjon av boken: Praktisk rettskildelære (10 s.). Praktisk rettskildelære.

Bing, Jon: Meta-informasjon og Internett: Frem med stigen, 1999. Magma. (9 s.).

Fonnes, I.: Arkivhåndboken for offentlig forvaltning., 2000. Kommuneforlaget. Kap. 1-2, 6. 4 - 6. 5.2 (24 s.).

Hannemyr, Gisle: Begynnelsen på en historie om Internett, 1999. I: Nettsamfunn, Aschehoug. (15 s.).

Hannemyr, Gisle: Nettverksarkitektur, Artikkel til kurset IN-INT. (8 s.). Nettverksarkitektur.

Staksrud, E.: Ytringsfrihet og sensur på Internett, I: T. Slaatta (red) Digital makt. Informasjons- og kommunikasjonsteknologiens betydning og muligheter, Gyldendal Akademisk. (21 s.).

Praksislitteratur: Om søkevertøy

Søkeverktøy: Søkeverktøy.

AllTheWeb.com (FAST): Alltheweb.

Greg R. Notess.com: Notess.

The WWW Consortium (WC3): www.consortium.

Supplerende litteratur

Bing, Jon: Legal Text Retrieval and Information Services, 1995. I: Jon Bing & Olav Torvund (eds) 25 Years Anniversary Anthology: Norwegian Research Center for Computers and Law, Tano, Oslo. (s. 525 - 585).

Blomberg, Wwnche: Vade me cum: Liten kokebok for kildehenvisnings- og litteraturskrivere, 2000. Universitetet i Oslo. Kan fås ved henvendelse til Studie- og forskningsadministrativ avdeling.

Hafner og Lyon: Where the Wizards Stay up Late. The Origin of Internet, 1996. Simon and Schuster, NY.

Publisert 26. okt. 2004 12:14 - Sist endret 19. nov. 2004 16:54