Pensum/læringskrav

Oversikt over obligatorisk pensum, supplerende informasjon og anbefalt praksisstoff                                              

Obligatorisk pensum 

Denne litteraturen inngår som underlag for spørsmål til eksamen. Det meste er tilgjengelig nettbasert, eller på biblioteket. Oversikten er sortert etter type pensum.
- Bøker

  • Flak, L. S. (red.), (2012). Gevinst-realisering og offentlige investeringer, Universitetsforlaget. ISBN9788215017402. Kap. 1 «Gevinstrealisering i e-forvaltningsprosjekter. God teknologiledelse ipraksis» og kap. 7 «Samordna opptak: Gevinster for hvem og hvordan?». (side 18 – 36 + 134 – 159,totalt 45 sider)
  • Jansen, A. (2008). «Fra EMMA til Altinn», i A. Jansen og D. W. Schartum: Elektronisk forvaltning på Norsk. Statlig og kommunal bruk av IKT, 2008. Fagbokforlaget, kap. 3. (21 sider)

- Rapporter og utredninger

- Vitenskapelige rapporter

- Veiledere fra DFØ

  • DFØ – Veileder for Gevinstrealisering (52 sider) Det anbefales at man også får en oversikt på DFØ sitt nettsted: Gevinstrealisering (ca. 2 sider)
  • DFØ – Veiledning i prosesskartlegging (14 sider) (lenke kommer)

-Nettsteder fra Difi

-Nettsted fra KS

  • KS (2019) Gevinstrealisering.  Nettsted med lenker til gevinstrealiseringsverktøy (ca. 1 side)

Supplerende litteratur og informasjon
Det følgende supplerende materialet inngår ikke som underlag for spørsmål til eksamen, men kan bidra til økt forståelse. Det er selvsagt mulig / ønskelig at dere trekker inn kunnskap fra supplerende informasjon og annen relevant stoff i eksamensbesvarelsen (men vi vil ikke stille spørsmål der svaret er hentet direkte fra supplerende informasjon). Supplerende informasjon er knyttet til generell faglitteratur, gevinstrealisering, kunstig intelligens og modellering (BPMN og UML). Supplerende informasjon består av både rapporter og nettsider for videre læring. Det vil bli gitt mer konkrete
eksempler på bruk av supplerende informasjon i forelesningene.


- Generelt

- Gevinstrealisering

  • Flak, L. S. (red.), (2012). Gevinst-realisering og offentlige investeringer, Universitetsforlaget. ISBN 9788215017402. Kap. 3 – 6 om gevinstrealisering ( sider). Kap. 1 og 7 er obligatorisk pensum.
  • Pfanzelter, K. (2016). Er vi blinde? Gevinstrealisering i offentlige IKT-prosjekter, 23. des. 2016 (nettsted, ca. 2 sider)
  • Prosjektveiviseren, Gevinstrealisering. Nettsted som gir oversikt og lenker til mye nyttig kunnskap, ferdigheter og holdninger – Anbefales!

Prosjektveiviseren - e-Læring.

  • Difi lanserte i mai 2015 Finn Veien - e-læringskurs som hjelper deg (og din virksomhet) i gang med prosjektveiviseren. Kurset består av seks moduler på ca. 10 minutter hver. Hver modul avsluttes med en oppgave som kan løses alene eller sammen med andre.

- Kunstig intelligens

Prosessmodellering - Business Process Model & Notation (BPMN)

Prosessmodellering er en generell metode for å få oversikt over arbeidsprosessene i en virksomhet, deler av en virksomhet eller prosesser som berører flere organisasjoner. Det dreier seg om å på en systematisk måte kartlegge og analysere hvordan ulike aktører eller enheter samarbeider innenfor
et eller flere arbeidsfelt.

Anbefalt praksisstoff
Dette er eksempel på fagstoff og gratis programvare som kan benyttes for å få en mer praktisk forståelse av deler av pensum. Det er ikke krav om bruk av programvare i dette emnet, men vi har tatt med dette for de som ønsker noe mer praktisk vinkling. Det vil bli vist eksempel på praktisk bruk av BPMN i en av forelesningene.

BPMN

UML

Forslag til gratis prosessmodelleringsprogramvare
-BPMN

Vi vil benytte Bizagi Modeler til frivillige øvinger i dette semesteret H-19, men denne kan gjøres med annen programvare eller på papir. Det er mange programmer å velge mellom og eksempler på gratis programvare for BPMN finner du her eller ved søk på internett.

- UML
Her velger vi ikke å liste opp noen konkret da det er et svært stort utvalg av programmer.
Eksempler på gratis programvare for UML modellering finner du her eller ved søk på internett

Publisert 23. mai 2019 14:29 - Sist endret 3. juli 2019 14:38