Pensum/læringskrav

Fengsler, fanger,samfunn

Obligatorisk pensum , ca. 320 sider:

Baumann, Zygmunt (2000): “Social uses of crime and order.” I : Criminology and social theory. David Garland og Richard Sparks (red.). Oxford : Oxford University Press, s. 23-40, 18 s.

Finstad, Liv og Anne-Lise Gjetvik (1990): Varetektsfanger forteller. Oslo : Institutt for kriminologi, 132 s. (KS-serien, nr. 3)

Foucault, Michel (1999): Overvåking og straff : det moderne fengsels historie . 3. utg. Oslo : Gyldendal. Pensum: Forord v/Thomas Mathiesen + s. 9-32, 176-201, 261-273, 60 s.

Goffman, Erving (1967): Anstalt og menneske : den totale institution socialt set. [København] : Paludan, s. 5-96, 90 s.

Mathiesen, Thomas (1995): "I Michel Foucaults 'Panopticon' : en gjenvisitt." I : Retfærd, nr. 70, årg. 18, s.5-17. (Finnes også på engelsk: Mathiesen, Thomas (1997): ”The viewer society : Michel Foucault’s ‘Panopticon’ revisited.” I : Theoretical Criminology, vol. 1, nr. 2, s. 215-234, 19 s.)

Valgfritt pensum, ca. 430 sider:

Basberg, Cecilie (1999): Omsorg i fengsel? Oslo : Pax, 115 s.

Cohen, Stanley og Laurie Taylor (1972): Psychologival survival : the experience of long-term imprisonment. Harmondsworth : Penguin, 216 s.

Ericsson, Kjersti (2002): ”Fengslets tid - og livets.” I : I den beste hensikt?: ”ondskap" i behandlingssamfunnet. Barbro Sætersdal og Kristin Heggen (red.). Oslo : Akribe , s. 75-95, 21 s.

Falck, Sturla (1999): ”Barnevernet mellom hjelp, straff og hjelpeløshet.” I : Grønland : på vej mod et nyt straffesystem? : rapport fra NSfK´s 41. forskerseminar, Ilulissat, Grønland 1999. København : Nordisk Samarbejdsråd for kriminologi, s. 149-153, 5 s.

Falck, Sturla (1989): I gråsonen : rapport fra Ila-prosjektet. Oslo : Pax, 185 s.

Feeley, Malcolm M. and Jonathan Simon (1992): “The new penology : notes on the emerging strategy of corrections and its implications.” I : Criminology : an interdisciplinary journal : the official publication of the American Society of Criminology, nr. 4, s. 449-474. Også trykt i The sociology of punishment : socio-structural perspectives. Dario Melossi (red.). Aldershot : Ashgate, 1998, s. 457-482, 26 s.

Foucault, Michel (1999): Overvåking og straff : det moderne fengsels historie . 3. utgave. Oslo : Gyldendal. – (minus det som er lagt opp obligatorisk)

Foucault, Michel (1980): Intervju. Prison talk. I: Power/knowledge : selected interviews and other writings 1972-1977. Colin Gordon (red.) Brighton : The Harvester Press, s. 37-54, 18 s.

Garland, David (2001): The culture of control : crime and social order in contemporary society. Chicago : University of Chicago Press, 307 s.

Giertsen, Hedda: ”Den nye straffegjennomføringsloven.” I : KROM-nytt nr. 2 2002, s. 5-13, 9 s.

Grøvdal, Yngvil (2001): Sånn er det bare! : en kvalitativ studie av fengselsbetjenters arbeid. Oslo : Institutt for kriminologi og rettssosiologi, avdeling for rettssosiologi, Universitetet i Oslo, 230 s. (Skriftserie nr 67)

Hammerlin, Yngve (2000): ”Selvmord i norske fengsler : del 1” I: Suicidologi nr. 1. (Nettadresse: http://www.med.uio.no/ipsy/ssff/)

Hellevik, Vårin (2001): Bruk av isolasjon i norske fengsler. Oslo : Institutt for kriminologi og rettssosiologi, avdeling for rettssosiologi. Universitetet i Oslo, 137 s. (Stensilserie/ Juss-Buss, nr. 84)

Jönson, Jan (1994): Stunder av verklighet : en berättelse om Kumla – San Quentin – Samuel Beckett. Stockholm : Wahlström & Widstrand, 187 s.

Kolind, Torsten (1999): "Den betingede accept." I : Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, nr. 1, s. 44 – 62, 18 s.

Kongshavn, Halvor (1987): Rettspsykiatrien - slik fanger ser den. Institutt for kriminologi og strafferett, Universitetet i Oslo, 289 s. (Kritisk søkelys på Rettspsykiatrien, KS-serien nr. 2)

Kristoffersen, Ragnar (1986): Bagatellenes tyranni : samhandlingsstrukturen i et norsk fengsel. Oslo : Universitetet i Oslo, 192 s. (Hovedoppgave i sosialantropologi)

Liebling, Alison og David Price (2001): The prison officer. [S.l.] : Prison Service Journal, 212 s.

Mathiesen, Thomas (1995): Kan fengsel forsvares? Oslo : Pax, 234 s.

Mathiesen, Thomas (1990): ”Side et hundre og fem.” I : Hefte for Kritisk Juss , nr. 3, s. 23-29,7 s.

Mathiesen, Thomas (1970): ”Fengselssamfunents konservatisme.” I : Dømt til sikring. Odd Steffen Dalgard (red.). Oslo : Pax, s. 96-108, 13 s.

Skardhamar, Torbjørn (2002): Levekår og livssituasjon blant innsatte i norske fengsler. Oslo : Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Avdeling for kriminologi, Universitetet i Oslo, Unipub, 134 s. (K-serien, nr. 1)

Sykes, Gresham (1958): The society of captives : a study of maximum security prison. Princeton, N. J. : Princeton university press, 140 s.

Vegheim, Berit (1995): Det uforutsigbare systemet og det sårbare fellesskapet. Oslo : Institutt for kriminologi, del III og del IV, 120 s. ( K-serien, nr. 1, bind II av Kvinners møte med straffeapparatet. )

Til bruk i undervisning og oppgaver:

Forskrift om straffegjennomføring Justis- og politidepartementet

Kriminalomsorgens årsstatistikk 2001. Fengselsstatistikk og friomsorgsstatistikk 

Kriminalstatistikk (fortløpende år). Statistisk sentralbyrå

NOU 2002:4: Ny straffelov. Straffelovkommisjonens delutredning VII

Ot.prp. nr. 5 (2000-2001) Om lov om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven)

St.meld. nr. 27 (1997-1998) Om kriminalomsorgen

St.prp. nr. 1 [fortløpende år] (statsbudsjettet) Justis- og politidepartementet

Årbok [fortløpende år] Kriminalomsorgen. Justis- og politidepartementet

Anbefalt nettsted: Ekskursjoner på nett

Publisert 24. apr. 2006 18:00 - Sist endret 10. mai 2006 11:55