Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet retter vi oppmerksomheten mot hvordan rusbruk defineres og hvordan ulike tiltak mot bruk av rusmidler utformes og argumenteres for, og, ikke minst, hvordan rusbrukere opplever å være gjenstand for disse definisjonene og tiltakene. Vanligvis sees rusbruk fra de dominerende institusjonene side. Rusproblemer fremstår slik kontrollapparatet, helsevesen og sosialvesen ser det når de gir personer med rusproblemer posisjoner som lovbryter, pasient, klient. Deretter blir tiltakene vurdert utfra disse institusjonenes mål. I dette emnet skifter vi fokus. Vi vil gi innblikk i rusbrukeres erfaringer og vurderinger: Hvordan lever de, hvordan ser de på bruk av rusmidler, sin livssituasjon og reaksjoner og tilbud som gis. Her blir også ruspolitikken et tema for beskrivelse og diskusjon. I dette emnet retter vi oppmerksomheten mot hvordan rusbruk defineres og hvordan ulike tiltak mot bruk av rusmidler utformes og argumenteres for, og, ikke minst, hvordan rusbrukere opplever å være gjenstand for disse definisjonene og tiltakene.

 

Hva lærer du?

Kunnskap
Du skal:

 • Ha kjennskap til sentrale kriminologiske problemstillinger rundt ruspolitikk. rustiltak og rusbruk.
 • Ha oversikt over utbredelse av ulike rusmidler i Norge
 • Ha oversikt over de eksisterende behandlings- og kontrolltiltak rettet inn mot rusbrukere i Norge
 • Ha kunnskap om hvordan rusbruk og rusbrukere defineres i sentrale institusjoner som jobber med rusproblematikk
 • Kjenne til forskning om rusbrukeres reaksjoner og tilpasninger til kontroll og tiltak
 • Kjenne til forskning på hvorfor folk bruker ulike typer rusmidler
 • Ha innsikt i forholdet mellom defineringsprosesser, tiltak og rusbruk, og i hvilke konsekvenser ruspolitikken kan få for brukere, pårørende, lokalsamfunn, kontroll- og behandlingsapparat og resten av samfunnet.

 

Ferdigheter:
Du skal kunne:

 • Redegjøre for temaer og problemstillinger relatert til rusmidler og ruspolitikk
 • Reflektere over forholdet mellom ruspolitikk, definisjonsprosesser og institusjonelle praksiser
 • Vise hvordan rus og ruspolitikk kan forstås på ulike måter
 • Bruke kunnskap fra empirisk forskning og teori til å diskutere hvorfor folk bruker ulike typer rusmidler
 • Redegjøre for hvordan ruspolitikk, definisjoner av rusmidler og rusbrukere og institusjonelle praksiser har konsekvenser for rusbrukere

 

Generell kompetanse:
Du skal:

 • Utvikle respekt og forståelse for vitenskapelig tenkemåte
 • Oppøve evnen til kritisk refleksjon over samfunnets definisjoner av og tiltak rettet mot rusbruk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KRIM4912 – Rusmidler og ruspolitikk

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

5 dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være på maks 2400 ord som tilsvarer om lag 6 sider med de fleste moderne skrifttyper, font 12 og linjeavstand 1½. Forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste kommer i tillegg.

Oppgaven til hjemmeeksamen legges ut på emnets semesterside ved starttidspunkt for eksamen. Eksamen skal besvares med kandidatnummer. Kandidatnummeret ditt finner du i Studentweb ca en uke før eksamen. Besvarelsen skal leveres elektronisk.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2014

Eksamen

Høst 2014

Undervisningsspråk

Norsk