Generell sensorveiledning for emner ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Ved vurdering av emner, både BA og MA-nivå, bruker sensorene en generell sensorveiledning.

Informasjon til sensor: Alle kriteriene skal inngå i den samlede vurderingen. Hver kandidat vurderes individuelt i forhold til emnets læringskrav, det gjennomføres ikke aktiv normalfordeling. 

Generelt sensorveiledningsskjema 

Informasjon om emnet

Emnekode og navn KRIM4102 – Sentrale teoretiske perspektiver i kriminologien 2
Læringskrav og litteraturliste

Våren 2020

Nivå og forkunnskapskrav

Masternivå. Anbefalt å ha gjennomført emnet KRIM4101 - Sentrale teoretiske perspektiver i kriminologien 1

Eksamensform og aktuelle hjelpemidler

4 dagers hjemmeeksamen (ordgrense 3600 ord / 9 s) 

Sist oppdatert 21.11.2019

Vurderingskriterier

Karakter Overordnede retningslinjer for karakterfastsettelse

Førsteinntrykk, lesbarhetFørsteinntrykk, lesbarhetFørsteinntrykk, lesbarhetFørsteinntrykk og lesbarhet, kunnskap og innhold, refleksjon og selvstendighet (masteremner) 

Førsteinntrykk, lesbarhetFørsteinntrykk, lesbarhet

 

Formelle
ferdigheter og struktur 

A: Fremragende

 

A: Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

 

Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet

 

Eksamensbesvarelsen gir klare og presise svar på spørsmålene som stilles i eksamensoppgaven(e).

Fremragende og selvstendig prestasjon som viser brede og solide kunnskaper om emnet samt evne til kritisk reflektert og/eller original anvendelse av disse.

Drøftingen bæres oppe av analytiske problemstillinger, framstillingen er klart resonnerende og argumentativ.

Eksamensbesvarelsen viser:

 • svært god beherskelse av sentrale begreper, fremstillingsevne og presisjonsnivå
 • svært god evne til å dimensjonere besvarelsen fornuftig.
B: Meget god  B: Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet

Eksamensbesvarelsen gir meget gode svar på spørsmålene som stilles i eksamensoppgaven(e).

Meget god oversikt over emnet. Demonstrerer også god forståelse for og selvstendig anvendelse av kunnskaper innen emnet.

Framstillingen er resonnerende og argumentativ.

Eksamensbesvarelsen viser:

 • meget god beherskelse av sentrale begreper, fremstillingsevne og presisjonsnivå
 • meget god evne til å dimensjonere besvarelsen fornuftig.
C: God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

Eksamensbesvarelsen gir klare og presise svar på spørsmålene som stilles i oppgaven(e).Eksamensbesvarelsen svarer på spørsmålene som stilles i eksamensoppgaven(e).

God prestasjon som viser god oversikt over emnets kunnskapsstoff.

Eksamensbesvarelsen viser:

 • god beherskelse av sentrale begreper, fremstillingsevne og presisjonsnivå. 
 • god evne til å dimensjonere besvarelsen fornuftig. 

D: Brukbar

 

D: En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

 

 

Eksamensbesvarelsen gir mangelfulle svar på spørsmålene som stilles i eksamensoppgaven(e).

Nokså god prestasjon, men viser ujevne kunnskaper eller lite faglig selvstendighet.

Eksamensbesvarelsen viser:

 • nokså god beherskelse av sentrale begreper, fremstillingsevne og presisjonsnivå
 • middels evne til å dimensjonere besvarelsen fornuftig.
E: Tilstrekkelig  E: Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

Eksamensbesvarelsen gir uklare svar på spørsmålene som stilles i eksamensoppgaven(e).

Tilstrekkelig prestasjon som innfrir minimumskravene sett i forhold til emnets læringsmål, men heller ikke mer.

Eksamensbesvarelsen viser:

 • relativt dårlig beherskelse av sentrale begreper, fremstillingsevne og presisjonsnivå
 • i mindre grad evne til å dimensjonere besvarelsen fornuftig.
F: Ikke Bestått F: Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet

Eksamensbesvarelsen svarer ikke på spørsmålene som stilles i eksamensoppgaven(e).

Prestasjon som ikke oppfyller minimumskrav i forhold til emnets læringsmål.

Eksamensbesvarelsen viser:

 • dårlig beherskelse av sentrale begreper, fremstillingsevne og presisjonsnivå
 • mangler evne til å dimensjonere besvarelsen fornuftig.

 

 

Publisert 2. mars 2019 14:41 - Sist endret 21. nov. 2019 10:08