Generell sensorveiledning for emner ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Ved vurdering av emner, både BA og MA-nivå, bruker sensorene en generell sensorveiledning.

Endringer på emnet våren 2020 på grunn av koronaviruset

Sensorene skal ta hensyn til den krevende undervisningssituasjonen dette semestret. I vurderingen av eksamensbesvarelsene må sensorene ta i betraktning at kandidatene har hatt vanskelige arbeidsforhold og at deler av undervisningen har vært digital.

Det bør også tas hensyn til at studentene kan ha hatt mindre tid til å studere og lese pensum (dette med tanke på eksempelvis de som har vært nødt til å flytte til hjemby/land etter 12. mars, samt de som har barn og vært nødt til å bruke tid på hjemmebarnehage/skole).

Kandidatene skal ha tilgang til mesteparten av pensum elektronisk, men det må tas høyde for at pensumbidrag i form av bøker ikke har vært tilgjengelig for kandidaten i eksamensperioden.

Totalt sett kan disse forholdene ha resultert i at studentene har fått et dårligere læringsutbytte enn det de ellers ville ha hatt, noe som må legges til grunn i eksamensvurderingene.

***

Informasjon til sensor: Hver kandidat vurderes individuelt i forhold til emnets læringskrav, det gjennomføres ikke aktiv normalfordeling. 

Generelt sensorveiledningsskjema 

Informasjon om emnet

Emnekode og navn KRIM4104 – Prosjektdesign 
Læringskrav og litteraturliste

Våren 2020

Nivå og forkunnskapskrav

Masternivå. 

Eksamensform og aktuelle hjelpemidler

Studentene leverer en prosjektbeskrivelse som blir vurdert til bestått/ikke bestått.

Størrelsen på prosjektbeskrivelsen skal være på 2000 – 4000 ord. 4000 ord tilsvarer om lag 10 sider med de fleste moderne skrifttyper, font 12 og linjeavstand 1 ½. Forside, litteraturliste og innholdsfortegnelse kommer i tillegg.

Sist oppdatert 21.11.2019

Vurderingskriterier

Karakter Fagspesifikk beskrivelse med relevans for vurdering av besvarelser/arbeider med bestått/ikke bestått

Bestått 

 

Kandidaten har oppfylt kravene til læringsutbytte slik det fremgår av emnebeskrivelsen, og har tilfredsstillende faglig kunnskap, forståelse, fremstilling, metodiske ferdigheter og generell kompetanse til å kunne anvende det oppnådde læringsutbytte på en selvstendig måte.

 

Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet

 

Ikke bestått 

Kandidaten har ikke tilstrekkelig faglig kunnskap, metodiske ferdigheter og generell kompetanse til å kunne anvende det oppnådde læringsutbyttet fra emnet på en selvstendig måte.

 

 

Publisert 29. mars 2019 16:01 - Sist endret 20. apr. 2020 16:14