KRIM4912 – Rusmidler og ruspolitikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet retter vi oppmerksomheten mot hvordan rusbruk defineres og hvordan ulike tiltak mot bruk av rusmidler utformes og argumenteres for, og, ikke minst, hvordan rusbrukere opplever å være gjenstand for disse definisjonene og tiltakene. Vanligvis sees rusbruk fra de dominerende institusjonene side. Rusproblemer fremstår slik kontrollapparatet, helsevesen og sosialvesen ser det når de gir personer med rusproblemer posisjoner som lovbryter, pasient, klient. Deretter blir tiltakene vurdert utfra disse institusjonenes mål. I dette emnet skifter vi fokus. Vi vil gi innblikk i rusbrukeres erfaringer og vurderinger: Hvordan lever de, hvordan ser de på bruk av rusmidler, sin livssituasjon og reaksjoner og tilbud som gis. Her blir også ruspolitikken et tema for beskrivelse og diskusjon. I dette emnet retter vi oppmerksomheten mot hvordan rusbruk defineres og hvordan ulike tiltak mot bruk av rusmidler utformes og argumenteres for, og, ikke minst, hvordan rusbrukere opplever å være gjenstand for disse definisjonene og tiltakene.

Hva lærer du?

Kunnskap
Du skal

 • Ha kjennskap inngående innsikt i sentrale kriminologiske problemstillinger rundt ruspolitikk. rustiltak og rusbruk
 • Ha kjennskap til utbredelsen av bruk av rusmidler i ulike grupper i samfunnet, og kunne reflektere kritisk over kildene for denne kunnskapen.
 • Ha kjennskap til de eksisterende behandlings- og kontrolltiltak rettet inn mot rusbrukere i Norge
 • Ha inngående kunnskap om hvordan rusbruk og rusbrukere defineres i sentrale institusjoner som jobber med rusproblematikk
 • Kjenne til ulike gruppers erfaringer med og refleksjoner rundt egen rusbruk; opplevelser av livssituasjoner utenfor institusjoner; og av veier inn i og ut av rusbruk 
 • Ha avansert kunnskap om ulike myndigheters forståelser av bruk av rusmidler, og av grupper av rusbrukere, historisk og i dag; samt bakgrunn for skifter i perspektiv og politikk
 • Kjenne til ulike forståelser som nedfeller seg i politikk og konkrete tiltak også i dagens politikk; samt erfaringer fra ulike typer tiltak.
 • Ha innsikt i forholdet mellom defineringsprosesser, tiltak og rusbruk, og i hvilke konsekvenser ruspolitikken kan få for brukere, pårørende, lokalsamfunn, kontroll- og behandlingsapparat og resten av samfunnet.

Ferdigheter:
Du skal kunne

 • Drøfte temaer og problemstillinger relatert til rusmidler og ruspolitikk
 • Diskutere forholdet mellom ruspolitikk, definisjonsprosesser og institusjonelle praksiser 
 • Reflektere kritisk over forholdet mellom ruspolitikk og forskning
 • Redegjøre for hvordan rus og ruspolitikk blir forstått ut fra ulike posisjoner som brukere, myndigheter, profesjoner
 • Vise hvordan rus og ruspolitikk kan forstås på ulike måter og kritisk reflektere over disse 
 • Bruke kunnskap fra empirisk forskning og teori til å drøfte hvorfor folk bruker ulike typer rusmidler
 • Analysere hvordan ruspolitikk, definisjoner av rusmidler og rusbrukere og institusjonelle praksiser har konsekvenser for rusbrukere

Generell kompetanse:
Du vil lære å:

 • Utvikle respekt og forståelse for vitenskapelig tenkemåte
 • Oppøve evnen til kritisk refleksjon over samfunnets definisjoner av og tiltak rettet mot rusbruk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KRIM2912 – Rusmidler og ruspolitikk

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

7 dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være på maks 4000 ord som tilsvarer om lag 10 sider med de fleste moderne skrifttyper, font 12 og linjeavstand 1½. Forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste kommer i tillegg.

Oppgaven til hjemmeeksamen legges ut på emnets semesterside ved starttidspunkt for eksamen. Eksamen skal besvares med kandidatnummer. Kandidatnummeret ditt finner du i Studentweb ca en uke før eksamen. Besvarelsen skal leveres både elektronisk og i papirutgave.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2014

Eksamen

Høst 2014

Undervisningsspråk

Norsk