Pensum/læringskrav

K betyr at publikasjonen er tatt inn i en kopisamling/kompendium. Kopisamlingene/kompendiene samt pensum i instituttets stensilserie og K-serie er til salgs i Akademika i Domus Nova, St.Olavs plass 5, inngang Pilestredet . Ta med gyldig studentbevis ved kjøp av kopisamling/kompendium.

Kompendiet på dette emnet består av 3 deler og er felles med RSOS4802.

1. Er retten enhetlig? – rettspluralisme, generelle perspektiver

de Sousa Santos, Boaventura (1987): ”Law: A Map of Misreading. Towards a Postmodern Conception of Law." i Journal of Law and Society Vol. 14 nr. 3 1987 s. 279-302 K

Graver, Hans Petter (1989): ”Normative systemer – skisse til en oppløsning av rettsbegrepet”. I: Regulering og styring. Ellen Margrethe Basse (red.): København: Gad 1989, s. 53-68 K

Hellum, Anne (2006): ”Kvinners sosiale rettigheter I utviklingsrettslig perspektiv. I: Socialretlige utviklinger & udfordringer. Jørgensen og Kristiansen (red.). København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006, s. 103 – 122. K

Mathiesen, Thomas (1985): ”’Styringsjuss’, ’rettssikkerhetsjuss’ – og det gode samfunn”. I Retfærd nr. 28 1985, s. 12-25. K

Papendorf, Knut (2012): Rett for alle? Novus forlag. (kap. 4) s.81-114, (kap. 8) s. 179-187 og (kap. 9) s. 205-235 (71 s.)

Rettsikkerhetsprosjektet. Prosjektrapport. Fylkesmannen i Vestfold 2005. s. 1-57

Vindeløv, Vibeke (2008): ”Konfliktmægling med en refleksiv tilgang" i Konfliktmægling – en refleksiv modell. København: Jurist-og Økonomiforbundets Forlag 2008, s. 3-12 (kap. 1). K

Åstrøm, Karsten (2003): "När jussen varken styr eller är rättsäker." I Forsatt uferdig. Festskrift til Thomas Mathiesen. Andenæs/Papendorf (red). Oslo: Pax (s.93-99).

2. Judisielle avgjørelser, avgjørelser i massesaker, ikke-jurister i enkeltsaker

Andenæs, Kristian (1992): Sosialomsorg i gode og onde dager. Oslo: TANO 1992, kap. 2 og kap 16 (s. 23-33 og s 361-394) K

Austbø, Anne og Geir Engebretsen (2006): Mekling i rettskonflikter. Oslo: Cappelen (2. oppl.) s. 19-31, s. 194-200 og s. 209-212. K

Christie, Nils (1978): ”Konflikt som eiendom”, i Som folk flest. Oslo: Universitetsforlaget, s. 248-265 (samt noter s. 278) K

Eriksen, Erik Oddvar og Lars Inge Terum (2001): ”Frontlinjebyråkratene mellom fag og politikk”. I Demokratiets sorte hull. Oslo: Abstrakt Forlag.s. 41-74 (samt noter s. 245-247 og litteratur s. 257-278) K

Fjell, Elisabeth og Lillian Ring (2001): Juristene i forvaltningen. Skriftserie nr. 68 2001, s. 2-11, 102-116 og 134-151 Avdeling for rettssosiologi. K

Gording Stang, Elisabeth (2007), Det er barnets sak. Barnets rettsstilling i sak om hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4. Oslo: Universitetsforlaget (s. 125-131, 157-158 og s. 272 – 329)

Kristofersen, Lars og Anders Mathisen (2010): Gjennomgang av barneverntjenesten i Ringsaker 2009. NOVA Notat 3/2010 , s 7-56 (49 s)

Lindøe, Preben Hempel, Jacob Kringen, Geir Sverre Braut (2012): Risiko og tilsyn. Risikostyring og rettslig regulering. Univeristetsforlaget:(kap. 5) s. 101-122(kap. 6)s. 125-143 (kap. 7)s. 144-155 (50 sider)

Lipsky, Michael (1980): Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services, Russel Sage Foundation 1980 s. 3-26 K

Mathiesen, Thomas (2005): Retten i samfunnet. Oslo: Pax Forlag , kap. 3.4. (229-242) K

Ohnstad, Bente (2004): ”Rettssikkerhet i helse- og sosialtjenesten sett i lys av den rettslige regulering av tjenesteyternes posisjon som henholdsvis myndighets- og profesjonsutøvere.” I: Kritisk Juss 2004, s. 118-143. K

St.meld. nr. 17 (2004-2005) Makt og demokrati Kap. 3, s. 52 – 61.

Terum, Lars Inge (2003): Portvakt i velfersstaten. Om skjønn og beslutninger i sosialt arbeid. Oslo: Kommuneforlaget. s. 84 – 145 og 168 – 176. 69 s. K

3. Rettsliggjøring

Ericsson, Kjersti (1998): ”Regler og relasjoner i barnevernet”. I Tidsskrift for velferdsforskning Vol. 1 nr. 4 , s. 187-194 K

Mathiesen, Thomas (2005): Retten i samfunnet. Oslo: Pax Forlag 2005, kap. 3.2. s 192-213. K

Østerud, Øyvind (2006): ”Rettsliggjøring og demokrati.” I Tidsskrift for samfunnsforskning 4-2006, s. 613 – 622. K

4. Masseforvaltning og moderne teknologi

Gundhus, Helene O. (2000): ”Kontrollteknologi i Arbeidsmarkedsetaten”. I Materialisten nr. 1-2 2000, s. 21-39 K

Schartum, Dag Wiese (2002): ”Fra rettsstat til rettsautomat”, i Digital Makt, Gyldendal Akademisk 2002 s. 118-135 K

Schartum, Dag Wiese (1997): ”Den kontrollerende forvaltning”. I Retfærd nr. 77 1997 s. 51-66 K

Schartum, Dag Wiese (2006): ”Elektronisk forvaltning som utfordring for forvaltningsretten.” I Forvaltningsretlige perspektiver. Henrichsen/Rønsholt/Blume (red.). København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006, s. 581 – 620. K

Total: 776 s.

Publisert 3. okt. 2012 13:55 - Sist endret 27. nov. 2012 14:09