Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet går ut fra en generell tese om at ”det å ha rett” ikke automatisk må bety at man også ”få rett”. Situasjonen vanskeliggjøres fordi muligheten til å mobilisere retten varierer i forhold til plasseringen i den sosiale lagdelingen. Dette belyses i forhold til rettsfjerne brukere av retten som fanger, minoriteter, fattige, rusbrukere, innvandrere, sosialklienter og gatefolket. Hvordan stiller honnørordene om egalitet og velferdsstat seg for disse gruppene i praksis? Finnes det en strukturell diskriminering av innvandrere i rettsapparatet? Kan det skapes mer likhet for utsatte grupper ved for eksempel bruk av rettshjelpsinstitusjoner? Må rettshjelpen selv blir mer oppsøkende for å nå rettsfjerne brukere? Kan retten selv brukes av marginaliserte grupper i et legalstrategisk forsøk for å bedre livsbetingelser? Det er spørsmål som emnet fokuserer på.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal ha inngående forståelse av følgende tema:

  • Rettens goder tilfaller en ikke automatisk – det er kamp om retten.
  • Retten fortoner seg annerledes for lovprodusenten enn for lovadressatene.
  • Muligheten til å mobilisere retten varierer med plasseringen i den sosiale lagdelingen.
  • Den strukturelle diskriminering av innvandrere i rettsapparatet.
  • Legalstrategi og oppsøkende rettshjelp.

Ferdigheter

  • Kan anvende eksisterende teorier og resultater fra empirisk forskning på rettssosiologiske problemstillinger.
  • Kan reflektere rundt forholdet mellom reori og empiri.
  • Kan se retten i et videre perspektiv, og kan utvikle evnen til kritisk refleksjon om retten, basert på rettssosiologisk teori.

Generell kompetanse

  • Kan formidle sentralt fagstoff om rettssosiologske teorier, problemstillinger og empiriske undersøkelser skriftlig.
  • Kan utvikle respekt og forståelse for vitenskapelig tenkemåte.

Opptak og adgangsregulering

Opptak på masterprogrammene Kriminologi (master - to år) eller Rettssosiologi (master - to år). Studenter med studierett på andre relevante masterprogrammer kan søke om hospitantstatus.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot RSOS2801 – Retten sett unnenfra

Undervisning

Forelesninger

Eksamen

5 dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være på maks 2400 ord. 2400 ord tilsvarer om lag 6 sider med de fleste moderne skrifttyper, font 12 og linjeavstand 1 ½. Forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste kommer i tillegg. Oppgaven til hjemmeeksamen legges ut på emnets semesterside ved starttidspunkt for eksamen.

Eksamen besvares anonymt med kandidatnummer. Kandidatnummeret ditt finner du i Studentweb ca en uke før eksamen. Besvarelsen skal leveres både elektronisk og i papirutgave.

Fusk og innlevering
Det gjennomføres automatisk fuskekontroll.
Hva regnes som fusk og hvordan det følges opp

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2014

Eksamen

Høst 2014

Undervisningsspråk

Norsk